Diákrelax képzés

Kétszakaszos 30+30 órás képzés:
DIÁKRELAX 1. Autogén tréning (relaxáció) (23/137/2015, 2020-tól: 601/10/2020)
DIÁKRELAX 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez. (82/222/2012, 2018-tól: 9-99/2018)

A MRSzE Diákrelax néven kidolgozta az iskolai relaxáció módszertanának életkori modulokra bontott rendszerét óvodától középiskolás korig, melyet 60 órás akkreditált továbbképzésen sajátíthatnak el a pedagógusok. Az iskolai relaxáció célja a gyermekek és fiatalok érettségének, stresszel szembeni ellenálló képességének és megküzdési készségeinek fejlesztése, ezáltal testi és mentális egészségük megőrzése. Fontos célunk mindezek felett a gyerekek tanuláshoz való viszonyának és tanulási képességük javítása.

Képzésein országszerte elérhetőek. Az induló tanfolyamokról a honlapon tájékozódhat.


DIÁKRELAX 1. Autogén tréning (relaxáció) sajátélményű szakasz

30 óra 30 kredit

A jelentkezés feltétele: pedagógus diploma
Tanfolyam díja: 2300 Ft /óra
Alapítási eng.sz.: 23/137/2015, 2020-tól: 601/10/2020

A pedagógus szerep köztudottan fokozott megterhelődéssel jár, a testi-lelki egyensúly megőrzése, a stressz kezelése folyamatos nehézséget okoz. A relaxáció elsajátítása révén a résztvevők egy viszonylag rövid idő alatt elsajátítható, egész életen át használható eszköz birtokába kerülhetnek, ami mentálhigiénés egyensúlyuk megőrzését teszi lehetővé. A képzés kiscsoportos formában zajlik, 15 héten át heti 1 alkalommal 2 órát vesz igénybe. Az AT elsajátítása saját élményű tanulás, a tanórák tartalmát főként a résztvevők otthoni gyakorlása során átélt élményeinek bemutatása, megbeszélése adja. Ez önkéntes vállalást, bizonyos megnyílási készséget, az élmények közötti összefüggések keresésének igényét feltételezi. A résztvevőktől teljes diszkréciót várnunk el.
Az első alkalom bemutatkozással, a tanfolyamról szóló tájékoztatással indul és a résztvevők elvárásai, célkitűzései is megfogalmazásra kerülnek. Ezt követően a passzív koncentráció és az ellazulás fejlesztése következik, majd hétről hétre az autogén tréning hat alapgyakorlatának elsajátítása. A rendszeres otthoni gyakorlás (naponta kettő, de legalább egy alkalommal kb. 10-15 perc) tapasztalatainak írásos lejegyzése a rákövetkező órán kerül megbeszélésre.
A tanfolyam utolsó szakaszában következik a speciális használati lehetőségek megismerése – mint a célformulák, a kreatív képzeleti tevékenység, az asszociatív- szimbolikus gondolkodásmód gyakorlása.
A folyamatosan vezetett naplószerű jegyzetek alapján a résztvevők - a tanfolyam végén – megadott szempontrendszer szerint írásos összefoglalót készítenek. Ez a záráskor megbeszélésre kerül, ez egyben a Tanúsítvány kiadásának feltétele is.
A képzés sajátélmény szakaszának elsajátítása után további fokozatok is ráépíthetők (Diákrelaxáció, illetve Autogén tréning felsőfok: meditáció-szimbólumterápia).

A tanfolyam célja

 • A pedagógus nemcsak a tudásával, hanem a személyiségével is dolgozik, ezért annak fejlesztése, differenciáltabbá válása fontos cél lehet.
 • Az autogén tréning (relaxáció) elsajátítása a pedagógus saját személyiségének harmonizálását, testi-lelki egészségvédelmét célozza.
 • A cél hogy a résztvevők képessé váljanak a stressz kezelés javítására, feszültségeik oldására és ezáltal a toleranciájuk, a teherbíróképességük javuljon.
 • Fejlesszék a résztvevők analógiás gondolkodásukat ami a kreativitásuk növekedésével is jár, és ennek eredményét integrálják a tanítási-nevelési gyakorlatukba.
 • A résztvevő képes legyen mentális kapcsolat kialakítására a saját testével.
 • Ismerje meg és saját mentálhigiénés egyensúlya fenntartása érdekében önállóan használja az autogén tréning módszert.
 • Képes legyen a testi-szellemi tudatosság integrálására, ezáltal a szervezete jobb önszabályozására, a stressz károsító hatásainak csökkentésére, teherbíróképessége javítására.
 • Képes legyen növekvő kreativitását, intuícióit és elfogadóbb érzelmi viszonyulását átvinni a pedagógiai gyakorlatba.

A tanfolyam végén a résztvevők - a gyakorlatokról naplószerűen, folyamatosan vezetett saját élmény anyag alapján - visszatekintő élményfeldolgozást írnak. Ennek terjedelme 2-5 oldal. Az élményfeldolgozás előre megadott szempontrendszer szerint történik és a teljes folyamatot összefoglalja.

DIÁKRELAX 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez

30 óra 30 kredit

A jelentkezés feltétele: az első szakasz elvégzése.
Tanfolyam díja: 2300 Ft /óra
Alapítása eng.sz.: 82/222/2012, 2018-tól: 9-99/2018

Az elméleti rész középpontjában az életkori sajátosságokhoz illesztett, gazdag relaxációs gyakorlati anyag elsajátítása áll. Ezek azok az iskolai keretek között alkalmazható gyakorlatok, amelyek a gyermekek un. kulcskompetenciáinak megerősítésére, stressz kezelésük javítására, szorongásaik, feszültségeik oldódására, analógiás gondolkodásuk, kreativitásuk fejlesztésére, szolgálnak. Testképük, testtudattosságuk, énképük, minél teljesebb kibontakozását segítik. Rendszeres gyakorlással kompetensebbek lesznek az őket érő stresszek kezelésében, hozzájárulva ezzel jövőbeli sikerességükhöz is A tanfolyam során hangsúlyozzuk azt az egészségpszichológiai szemléletet, mely folyamatosan a fiatal személyiség fejlődési képességeire, önmagában rejlő kibontakozási lehetőségeire épít. A pedagógus a képzés folyamán kiválasztja, pedagógiai munkájába beépíti a diákjai életkorához, és saját oktatási-nevelési céljaihoz illeszkedő gyakorlatokat, és erről a kéthetenkénti találkozások között naplót vezet.

Módszertanilag a pedagógus a személyiségfejlesztés, stresszkezelés, prevenció paradigmáin belül maradva dolgozik a gyerekekkel, ahol a képi áttétel önmagában csökkenti az érzelmi feszültséget, amiként a relaxáció is eléri a pszichés feszültség enyhülését a testi feszültségoldáson keresztül. A pedagógus pszichokorrektív műveleteket(értelmezés, átdolgozás) nem alkalmaz.. A testi-érzelmi feszültségszabályozás megtanításán kívül fontos, hogy bátorítsa a gyerekeket élményeik spontán átélésére és kifejezésére. Tanítsa meg elfogadni az átélt élmények személyiségből fakadó egyediségét hogy a gyerekekben, mind a saját, mind a mások élményeinek elfogadásával növekedjen az önértékelés és az empátiás készség. Ezen a szemléleti úton haladnak azok az imaginációs gyakorlatok (tantárgyi szimbolika), melyek kifejezetten a tanítási-tanulási folyamatokat segítik. A tantárgyi szimbolika (Szőnyi 2012.) alkalmazásával új módszert kapcsolunk be. Új fogalmak bevezetésekor a gyerekek imaginációs gyakorlat segítségével hívják elő a fogalomhoz kapcsolódó előzetes élményeiket. A képi megjelenítés, mint gondolkodási művelet bevezetése növeli a befogadó figyelmet, ezáltal javítja az általános tanulási teljesítményt.Tapasztalataik közös megbeszélése növeli kompetenciaérzésüket az adott tananyaggal kapcsolatban, így jobban felkelti kíváncsiságukat és fenntartja motiváltságukat. Segíti őket abban, hogy ismereteiket, hatékonyabban rendszerezzék, összeépítsék iskolai és mindennapi tudásukat.

Tanfolyamunk tematikája:

 • Alapismeretek a relaxációról,imaginációról, szimbólumokról
 • A relaxáció szerepe a stresszek kezelésében
 • Életkori sajátosságokhoz illeszkedő relaxációs gyakorlatok; alapvető fejlődéslélektani ismeretek
 • Tantárgyi szimbolika
 • Az iskolai bevezetés gyakorlati lépései
 • Az élménymegosztás célja, lehetőségei
 • A tanfolyam végén a hallgató írásbeli dolgozatot készít, és szóbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsga a dolgozat védése, valamint a dolgozat tartalmához illeszkedő elméleti anyag bővebb kifejtése.

A tanúsítvány feltételei: 90%-os részvétel; az összes szakirodalomra vonatkozó, adott szempontrendszer alapján elkészített beszámoló leadása; záródolgozat, valamint szóbeli vizsga teljesítése.

Tanfolyamunk célja, egyben a tanfolyam végére teljesítendő tartalmi követelmények:

 • A résztvevők ismerik a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő relaxációs módszereket, alkalmazzák saját iskolai környezetükben a megfelelő gyakorlatokat.
 • Ismerik és munkájukban felhasználják a relaxációs-imaginációs módszerek személyiségre gyakorolt fejlesztő hatását, a gyermekek egyéni megnyilatkozásait bátorítják. Tudatosan használják a tanultakat annak érdekében, hogy a gyermekek feladatokhoz, tantárgyakhoz való viszonya , önálló, és jövőre irányuló érdeklődése, pályaképe formálódjon. Hozzásegítik a gyerekeket az egész életükön át használható stressz-oldó, egészségmegőrző eljárások ismeretéhez.

Diákrelax bemutatkozó kisfilm

Diákrelaxáció térkép

A diákrelax térképen azokat a kiképzőket találja, akiktől tanulva a lakóhelyéhez legközelebb végezheti el a Diákrelaxot. Kérjük, hogy minden esetben vegye fel a kapcsolatot helyi képzési felelősünkkel is, mert gyakran nem a legközelebbi képző indít éppen tanfolyamot.


Információ az induló képzéseinkről