Intermodális Mesepszichológia (IM)

Az Intermodális mesepszichológiában a népmesék lélektani alkalmazása relaxációs - szimbólumterápiás szemléletben és interdiszciplináris keretben történik. Az IM-ben a mesemunka inspiratív élményalapot kínál a személyiségfejlesztés és önismeret bármely tematikájában, segítheti az önreflexió és érzelmi intelligencia célzott fejlesztését. Az asszociatív gondolkodás és mesei tartalmak által a változás megélését erősíti, és hozzáférhetővé tesz archetipikus forgatókönyveket. Jellegzetessége, hogy a biztonság megélését erősíti, a lelki munka eszközeit kreatívan gazdagítja, a pufferzónát képezve erősíti a pszichológiai kapcsolatot.

Az IM második módszerként tanulható, bemeneti feltétel a humán felsőfokú végzettség, és egy képi vagy dramatikus feldolgozást segítő képzettség igazolása.

A 100 órás képzés 3 szakasza külön teljesíthető, az alapképzettségnek megfelelő kompetencia körben alkalmazható. Szupervíziós szakasz után további szakmai műhelyekhez lehet kapcsolódni.


3 képzési szakasz: (1) Lélekrendező mesemunka – népmeseelemek pszichológiai alkalmazása (30 óra), (2) Intermodális mesepszichológia – népmesék pszichológiai szerepe, elmélet és módszertan (30 óra), (3) Intermodális mesepszichológia szupervízió – népmesék komplex alkalmazása (40 óra)

Intermodális mesepszichológia

Intermodális Mesepszichológia (IM) a népmesék lélektani alkalmazásának módszere, amelyet 2004- 2016 között dolgoztunk ki, 2019 óta az MRSZE továbbképzéseként elsajátítható. Az IM fő alkotó elemei: szimbólumterápia, narratív pszichológia, kulturális antropológia pszichológia alkalmazása, folklór és filológiai munkák integrálása. Az IM módszertani hangsúlya a mese befogadásának előkészítése és az autogén személyes élmény kialakulásának megértése. A szimbólumterápiás alapok a belső képalkotás feldolgozásában, asszociatív gondolkodás támogatásában, kitekintő és értelmező munka rendszerezésében adnak jelentős útmutatást. Az IM- ben az egyéni megélés a kollektív kulturális kitekintéssel, kultúrantropológiai és archetipikus lelki tartalmak integrálásával rendeződik. Az intermodalitás az élmények feldolgozása során megélhető kapcsolatokat és az átalakulást hangsúlyozza, amely a különböző észlelési modalitások és feldolgozási síkok által érvényesülnek.

Az IM a népmese befogadásának élményét mélyíti, a spontán általános lélektani hatásoktól komplexebb pszichológiai célok felé. Miután az egyéni pszichés terében életbe lép, a mesei narratíva egy belső szimbolikus képsorrá válik, egyéni csatlakozási pontokkal, személyes értelmezésekkel, és olyan széles körben alkalmazható, ahány féle képpen tudunk közelíteni hozzá.

A mese úgy szembesítés és felismerés, hogy egyben erőforrás és javaslat is.

Milyen ismereteket és technikákat nyújt a képzés?

A képzés során a mesék elvarázsoló világától eljutunk egy letisztult módszertani rálátáshoz, miközben a mesék iránti elköteleződésünk – ha lehet – tovább mélyül és gazdagodik.

 • A képzés során megismerjük, hogy a meseszövegeket hogyan keresésük, választjuk ki adott cél érdekében, és milyen lehetőségei vannak a mesék pszichológiai fókuszú elemzésének.
 • Kitérünk továbbá az egyéni meseélmény megsegítésének, támogatásának szükségességére és eszközeire, a „mese életbe léptetésének” módszertanára.
 • Részletesen áttekintjük a mese alkalmazási lehetőségeit a segítő szakmákban, és az alkalmazási módok módszertani sajátosságait.
 • Az egyéni meseinterpretáció feldolgozási szakaszait követve „mese-specifikusan” alkalmazzuk az olyan verbális és nonverbális eszközöket, mint asszociatív gondolkodás, kitekintő és körbetekintő munka, egyéni képalkotás, kulcsok keresése a mesei szimbolikus nyelvhez.
 • Külön hangsúlyt fektetünk a szimbólumelemzés általános és egyéni lépéseire, kereteire, eredményeinek alkalmazására.
 • Követjük továbbá a mese-élmény és a módosult tudatállapot párhuzamait, magyarázva a mese hatásmechanizmusának egyes jelenségeit és jelentőségét a személyiségfejlesztésben.
 • Elméleti keretek meghatározásával lehetővé tesszük a különböző lélektani modellekkel való munkát, több módszerspecifikus területen való rugalmas alkalmazást. A „meseterápia” interdiszciplináris elhelyezkedését hangsúlyozzuk, ezért szélesebb elméleti közegben is meghatározzuk az alkalmazott mesemunkát.

Képzési szakaszok tartalma:

Az IM képzésben egy gyakorlatorientált módszertan ismerhető meg, amellyel a népmeséket különböző mélységű és összetettségű lélektani munkára alkalmazhatjuk. Minden szakaszban különböző arányban szerepel sajátélmény, elmélet, módszertan, 7-12 fős csoportokban. A képzési szakaszok egymásra épülnek, szüneteltetés esetén a képzés megkezdésének időpontjától számítva 4 éven belül teljesülhet érvényes záróvizsga.

A tanfolyam szakaszai:

Lélekrendező mesemunka


  népmeseelemek pszichológiai alkalmazása - 30 óra

Intermodális mesepszichológia elmélet és módszertan


  népmesék pszichológiai alkalmazása - 30 óra

Intermodális mesepszichológia szupervízió


  komplex mesemunka vezetése – 40 óra

Lélekrendező mesemunka a meseelemek vizsgálatát és pszichológiai elemzését ismerteti (kultúrantropológiai, folklorisztikai elemzés, és a pszichológiai alkalmazási lehetőségek) egy szimbólumterápiás- és rendszerszemléleti mesemódszertani keretben. A Lélekrendező képzésen a Bevezetés során megszerezett ismeretekre építünk (morfológia, alkalmazás, spontán lélektani hatásmechanizmus), és pszichológiai fókusszal közelítünk a mesemorfológiai és hermeneutikai munkákhoz, bemutatjuk az autogén élmény kialakulásának támogatásához szükséges alapokat.

Az Intermodális mesepszichológia elmélete és módszertana a teljes mese alkalmazását tekinti át, a mese lehetséges funkcióit a pszichológiai folyamatban, narratív pszichológiai elemek követését és szimbólumterápiás vonatkozások megismerését. A képzés célja ismertetni, hogy hogyan mélyíthető a meseélmény feldolgozása, integrálható az egyéni szimbolizációs munka és kollektív tartalmak, mi történik a mesemunka során.

Az Intermodális mesepszichológia szupervíziós szakaszában a hallgató gyakorolja a mese-alkalmazás feltételeinek felismerését, valamint a mesemunka vezetésében alkalmazandó önreflexív technikákat. Egy vagy több eset révén az elsajátított személet gyakorlati alkalmazásának követése történik. A komplex elméleti tematikák és a saját meseelemzés bemutatása is a módszertani ismeretek alkalmazását szolgálja. A képzést záró esetvezetés bemutatása a pszichológiai folyamatok tudatos követését hivatott szolgálni. Megszerzett kompetenciák keretében a hallgató tájékozottságot / gyakorlatot szerez:

 • a kapcsolódó interdiszciplináris és szakmai szakirodalom alkalmazásában
 • lélektani fejlődésmodellek rávetítésében a népmesék narratíváira
 • lényeges szerepkörök pszicho-morfológiájának követésében
 • lényeges szerepkörök szimbolikájának és mesei narratívájának áttekintésében pszichológiai párhuzamokkal (elindulás, segítő, változás-átváltozás, megküzdés)
 • rítus, mítosz és szakkralitás értelmezésében a mesemunka pszichés vonatkozásaiban
 • az eset narratív és szimbolikus követésében, a kompetencia határok megítélésében

Részletes tematika a https://pszichoforras.hu/mesepszichologia/ oldalon.

Tanúsítvány kiadása:

A képzés sikeres elvégzéséhez 90%-os jelenlét, kitekintő munka és záródolgozat elvégzése szükséges. A 100 óra első két képzési szakasza egy-egy dolgozattal teljesíthető, igazolással zárul. A szupervíziós szakasz végén esetbemutatással vizsga tehető (díja 10.000 Ft), a teljes képzés tanúsítvánnyal zárul, amely külön képzettséget nem ad, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazható bármely segítő szakmában.

Bemeneti feltételek:

 • Bevezetés a mesepszichológiába képzés elvégzése (akkreditáció száma: 288/10/2020)
 • humán végzettség: főiskola vagy egyetem
 • belső képekkel való munkát vagy dramatikus feldolgozást segítő képzettség igazolása (szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettség, AT, DIR, KIP., pszichodráma, drámapedagógia - más igazolt képzés esetén egyéni elbírásálban részesülhet a jelentkező)

Helyszín, időpont, részvételi díj:

Helyszín jellemzően az MRSzE székhelye (Budapest, Szentkirályi utca 10, II em. 32), ettől való eltérés esetén értesítünk.

Képzési napok péntek – vasárnap között, teljes napok, 7-10 órakeretben. Csoportok indulásáról az Induló képzések és a pszichoforras.hu oldalon tájékozódhat. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván.

Részvételi díj 2250Ft/ óra. Regisztrációs felületen keresztül lehet jelentkezni, ami elérhető a pszichoforras.hu oldalon.

Intermodális mesepszichológia képzési felelőse Stiblár Erika, a módszer kidolgozója.
Elérhetőségei: stiblarerka@gmail.com, stiblar.erika@pszichoforras.hu, 0036-20-562163


Információ az induló képzéseinkről