Meditáció-imagináció

Meditáció-imagináció (felsőfok)

360 óra 50 kredit

A szimbólumterápiás (imagináció, meditáció) képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzése, a teljes módszerspecifikus képzés második része.

A képzés időtartama összesen 360 óra. Ebből a saját élmény összesen 220 óra: 150 óra csoportban + 70 egyéni óra (otthoni gyakorlás) A képzés általában kéthetente 3 tanórában történik. Egy félév kb. 30 óra. Az elméleti szeminárium és a szupervíziós szakasz egy időben zajlik összesen 140 órában (70 óra elmélet +70 óra szupervízió) általában kéthetente 3 tanórában. Az esetvezetés szupervízió mellett az elméleti tanulással párhuzamosan történik. A szimbólumterápiás képzés 8-9 fős csoportokban folyik. A képzés egyben, vagy két részletben (saját élmény + elmélet és szupervízió) is teljesíthető. Az elméleti-szupervíziós szakasz csak a saját élmény elvégzése után kezdhető el.

A képzés szerkezetéről, a teljesítésről és a vizsgára bocsátás feltételeiről részletesebben tájékozódhat az Egyesület Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatából. (TVSz)

Az akkreditált képzések a Semmelweis Egyetem OFTEX rendszerében félévenként regisztráltak.

Kreditpont: 50
Tandíj: 2300 Ft/óra
MRSzE Megbízott Tanulmányi felelős elérhetőség: tanulmanyifelelos.mrsze@gmail.com

A képzési szakaszok részletesebb ismertetése

Meditáció-imagináció

  • Meditáció-imagináció sajátélmény

    A saját élmény 5 tematikus szakaszra tagolódik, (a testi tudatosság képei –alapszimbólumok- belső utak, lelki tájak bejárása- mély önismeretet feltáró témakörök- értékrendezés) mindegyik végén az átélt élmények összegző írásbeli feldolgozását kérjük. Egy-egy kép hívását az egyéni gyakorlás során legalább 3-szor szükséges megismételni. A képhívásokat követő csoportos élményfeldolgozás során az analógiás gondolkodás kibontása, lelki felfedezések, önmagára- találás, a Schultzi életelvűség életbe léptetése történik. Megszerzett kompetenciák, elsajátított értékek: a befogadó figyelem tudatos alkalmazása, analógiás gondolkodás elsajátítása, az élmények összevetése az élettapasztalatokkal, képesség a külső világ és a belső világ összefüggéseinek meglátására, a szimbolizációs képesség fejlesztése, motivációk belsővé alakítása, egészséges önbecsülés, feszültség-és bizonytalanság tűréshatárának emelkedése.

  • Meditáció-imagináció elmélet és szupervízió

    Az elméleti részben egyrészt általános, az imaginációs-meditációs módszerekkel, és a szimbólumterápiával kapcsolatos elméleti tudnivalók (személyiségelméleti alapok, terápiás kritériumok, a szimbólumterápia strukturális jellemzőinek és terápiás jelentőségének valamint gyakorlati alkalmazásának ismeretei, a szimbólumértelmezés szabályai), másrészt specifikus, az alkalmazott képek szimbolikáját és terápiás jelentőségét tartalmazó ismeretek elsajátítása történik, önálló témafeldolgozás, és közös megbeszélés keretében. A klienssel történő gyakorlati munka során a hallgató kezdetben konzultációs formában (ami lehet egyszeri alkalom is) dolgozik, és jártasságot szerez a problémák képi megjelenítésében, (állapotkép hívás, érzések transzformációja képpé, elvont fogalmak képi konkretizálása). A későbbiekben egy klienssel legalább 15 ülésből álló szimbólumterápiás folyamatot visz lehetőleg befejezésig, a teljes folyamat szupervíziója mellett. Megszerzett kompetenciák: Megfelelően tájékozott a fontosabb hazai és külföldi vonatkozó szakirodalomban, képes önálló- a szakma és a módszer szabályainak megfelelő- esetvezetésre. Képes önállóan alkalmazni a megismert technikai elemeket és ezeket hatékonyan, szakszerűen és segítő módon tudja használni a belső képekkel folytatott terápiás munka során. Képes annak megítélésére, hogy a tanult módszer milyen esetben, és kinél alkalmazható, vagy milyen esetben és kinél kontraindikált. Ismeri és tiszteletben tartja kompetenciája határait. Tisztában van a folyamatos szupervízió fontosságával.

Módszerspecifikus képzés a pszichoterapeuta képzés részeként

A módszert hitelesen és megbízhatóan csak azok a szakemberek (pszichológusok, orvosok, gyógytornászok, pedagógusok stb.) alkalmazhatják saját alapvégzettségük körében, akik a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzési tanfolyamait elvégezték és erről hivatalos sorszámozott Tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Képzési szint Sajátélmény Elmélet előadás, szeminárium Szupervízió Egyéb követelmények Vizsgák
Pszichoterapeuta vizsga 250 óra (autogén tréning 30, meditáció-imagináció 220) 100 óra (autogén tréning 30, meditáció-imagináció 70) 110 óra (autogén tréning 40, med-imag. 70) Autogén tréning és meditáció-imagináció folyamatában rendszeres gyakorlás, egyéni naplóvezetés, strukturált élményfeldolgozás Elméleti vizsga, Autogén tréning esettanulmány védése, meditáció-imagináció esettanulmány védése
Módszerspecifikus képzettség - - - +1 specializáció, ill. társképzőhelyek opciói -

Képzés kapcsolódása: a módszerspecifikus képzés követelményeihez a képzőhelyen belül elvégzendő, legalább egy specializáció vagy belső továbbképzés szükséges. Folyamatos specializációk: „Gyermek-, serdülőkor és várandósok relaxációja”, „Relaxáció és biofeedback-EEG visszacsatolás”. A módszerspecifikus képzettséghez az Egyesület elfogadja más módszerek részképzéseit (pl. VIKOTE AT sajátélmény).


Információ az induló képzéseinkről