Relaxációs módszerek (autogén tréning)

Autogén Tréning (alapfok)

100 óra 50 kredit

A relaxációs módszerek (autogén tréning) képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzése, a teljes módszerspecifikus képzés első része. Regisztrációs száma minden félévben az OFTEX-ben változik.

A teljes képzés időtartama 100 óra, ami általában 3 szemeszterre tagolódik Ezen belül az autogén tréning saját élmény 30 óra (hetenkénti bontásban 12-15 alkalom), az elméleti szeminárium 30 óra (hetenként vagy tömbösítve), a szupervízió 40 óra (hetenkénti vagy kéthetenkénti találkozásokkal kb:15 alkalom). A teljes képzés egyben vagy három részletben is teljesíthető. Az utóbbi esetben a képzés elkezdésétől a záróvizsgáig nem telhet el több 4 évnél. Az egyes képzési szakaszok csak az előző szakasz zárása után kezdhetők el. A képzés szerkezetéről, a teljesítésről és a vizsgára bocsátás feltételeiről részletesebben tájékozódhat az Egyesület Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatából (TVSz).

A képzési szakaszok részletesebb ismertetése

Autogén tréning

  • Autogén tréning sajátélmény

    Az autogén trénig saját élményű elsajátítása 8-10 fős csoportokban 12-15 alkalommal, heti bontásban történik. A 30 óra során, a H.Schultz által kidolgozott, egymásra épülő autogén tréning gyakorlatok, valamint egyéb relaxációs elemek és technikák (szervtréning, célformulák, autogén fókusz, villámrelax stb) megismerése, a képzésen csoportos és otthoni, egyéni gyakorlása, az élmények írásos rögzítése, megbeszélése és élményfeldolgozás történik. A szakasz zárása, a saját élményű szakasz visszatekintő feldolgozása, megadott szempontok alapján. Megszerzett kompetenciák: képes saját magán alkalmazni az autogén tréninget, és a megismert relaxációs technikákat, képes az önreflexióra, testi történéseinek fokozottabb tudatosítására, értelmezésére.

  • Autogén tréning elmélet

    Az autogén tréning és egyéb relaxációs technikák elméletének szemináriumi formájú, tematikus feldolgozása 30 órában, nemzetközi és hazai szakirodalmi források alapján Saját élményű tapasztalat szerzése az önálló relaxáció vezetésben. Néhány egyéb relaxációs technika saját élményű megtapasztalása mint pl: progresszív relaxáció, fókuszolás, imagináció stb. A szakasz elméleti vizsgával zárul. Megszerzett kompetenciák. megfelelően tájékozott a fontosabb hazai és külföldi relaxációs szakirodalomban, saját élményű tapasztalata és ismerete van néhány egyéb relaxációs eljárásról.

  • Autogén tréning szupervízió

    Az autogén tréning önálló tanítása és/vagy terápiás alkalmazása egy kliens esetében. Mindez szoros szakmai kontroll mellett, csoportos esetmegbeszélés keretében, a pszichodinamikai történések megértésén keresztül zajik, 40 órában. A szupervízió során, a módszer gyakorlati alkalmazásának tanulása mellett, legalább ugyanolyan fontos a leendő terapeuta önismeretének és hivatásszemélyiségének a terápiás munkán keresztül történő fejlesztése. A szakasz (és a teljes relaxációs képzés) befejezése, írásos esetelemzéssel, és annak bizottság előtti szóbeli bemutatásával zárul. Megszerzett kompetenciák: képes önálló, a szakma szabályainak megfelelő autogén tréning esetvezetésre. Képes önállóan alkalmazni a megismert technikai elemeket és ezeket hatékonyan és segítő módon tudja használni az autogén tréning tanítása során. Képes annak megítélésére, hogy a tanult módszer milyen esetben, és kinél alkalmazható, vagy milyen esetben és kinél kontraindikált. Ismeri és tiszteletben tartja kompetenciája határait. Tisztában van a folyamatos szupervízió fontosságával.

Módszerspecifikus képzés a pszichoterapeuta képzés részeként

A módszert hitelesen és megbízhatóan csak azok a szakemberek (pszichológusok, orvosok, gyógytornászok, pedagógusok stb.) alkalmazhatják saját alapvégzettségük körében, akik a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzési tanfolyamait elvégezték és erről hivatalos sorszámozott Tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Képzési szint Sajátélmény Elmélet előadás, szeminárium Szupervízió Egyéb követelmények Vizsgák
Pszichoterapeuta vizsga 250 óra (autogén tréning 30, meditáció-imagináció 220) 100 óra (autogén tréning 30, meditáció-imagináció 70) 110 óra (autogén tréning 40, med-imag. 70) Autogén tréning és meditáció-imagináció folyamatában rendszeres gyakorlás, egyéni naplóvezetés, strukturált élményfeldolgozás Elméleti vizsga, Autogén tréning esettanulmány védése, meditáció-imagináció esettanulmány védése
Módszerspecifikus képzettség - - - +1 specializáció, ill. társképzőhelyek opciói -

Képzés kapcsolódása: a módszerspecifikus képzés követelményeihez a képzőhelyen belül elvégzendő, legalább egy specializáció vagy belső továbbképzés szükséges. Folyamatos specializációk: „Gyermek-, serdülőkor és várandósok relaxációja”, „Relaxáció és biofeedback-EEG visszacsatolás”. A módszerspecifikus képzettséghez az Egyesület elfogadja más módszerek részképzéseit (pl. VIKOTE AT sajátélmény).


Információ az induló képzéseinkről