A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A TVSZ-t az Egyesület Tanulmányi Bizottsága (Dr. Kövesdi Andrea, Dr. Németh Marietta, Lipárdy Krisztina, Hartung István) aktualizálta és szerkesztette újra, a 2014-ben készült Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból (Írta és szerkesztette: Dr. Németh Marietta) kiindulva. A specializációkat tartalmazó részek szerzőit a vonatkozó helyeken tüntettük fel.

1. Bevezető gondolatok

A TVSZ-t az Egyesület Tanulmányi Bizottsága (Dr. Kövesdi Andrea, Dr. Németh Marietta, Lipárdy Krisztina, Hartung István) 2022-ben aktualizálta és szerkesztette újra. Alapjául a 2014-ben készült MRSZE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szolgált (Írta és szerkesztette: Dr. Németh Marietta). A specializációkat tartalmazó részek szerzőit a vonatkozó helyeken tüntettük fel.

2. Általános tudnivalók

2.1. A képzésre jelentkezés feltételei

Az Egyesületi képzések többségét az autogén tréning (továbbiakban: AT) 30 órás sajátélménye alapozza meg (ld. 1.sz. ábra). Az ettől eltérő belépési feltételek az adott képzés leírásánál találhatók. A teljes relaxációs képzésre pszichológusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, viselkedéselemzők, mentálhigiénés szakemberek, orvosok, diplomás ápolók, szociális munkások és egyéb segítő szakmában felsőfokú végzettséget szerzett vagy alapdiplomára ráépített posztgraduális képzést (segítő szakmában) végzettek jelentkezhetnek. Az egyéb segítő szakmában szerzett diploma abban az esetben fogadható el, ha a képzése során a hallgató legalább 3 különféle pszichológia tárgyat tanult, összesen minimum 8 kredit értékben (személyiséglélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia, pszichopatológia témakörben) és abból összességében jó (4) szinten levizsgázott. A képzés elkezdhető még folyamatban lévő egyetemi képzés esetében is (leghamarabb a BA vagy egységes képzés harmadik évében), de tanúsítvány csak a diploma megszerzése után adható ki.

2.2. A képzés megkezdése és felépítése

A módszerspecifikus képzésen való részvételt megelőzi az első interjú, amely személyes találkozó a képző és a jelentkező között, ahol a motiváció és a személyes fejlődés lehetőségeit mérlegeljük. Az Egyesület által meghirdetett bármely képzés keretét az aktuális szabályozásnak megfelelő felnőttképzési szerződés megkötése biztosítja. A módszerspecifikus képzés struktúráját (lásd 1. ábra) a módszerspecifikus sajátélményt követően, az elméleti képzés és a szupervízió együttese alkotja. A képzés szerves részét képezik az otthoni gyakorlások, azok naplózása és a megfelelő minőségben, határidőre elkészített beszámolók, szakmai munkák. Egy képzési óra 45 perc. A kontakt órákról 15 % hiányzás elfogadható. Amennyiben ezt a mértéket meghaladja a mulasztott órák száma, úgy különleges esetekben, egyedi mérlegelés során (a csoportvezető és tanulmányi felelős közös döntése alapján) 25% hiányzásig a hallgatónak lehetősége van pótórákat venni és ezzel teljesíteni az előírt óraszámokat. Az adott képzési szakasz 10%-ánál több pótóra nem vehető fel. Az órák pótlása egyéni, vagy – amennyiben lehetőség van rá – csoportos formában történhet. A csoportos pótórák díja a mindenkori óradíj kétszerese, az egyéni pótóra díja, a mindenkori csoportos óradíj négyszerese. A képzés elméleti szakaszában – a csoportvezető döntése alapján – a mulasztás pótlása egyéni, szakmai többlet feladatok elvégzésével is teljesíthető.

1.sz. ábra, AT 100 órás képzés és a szimbólumterápiás képzés folyamata és kapcsolódásuk (építkező jelleg, szerk.: dr. Kövesdi Andrea)

Képzési folyamat bemutató ábra

2.3. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges egyéb feltételek

A képzésről szóló tanúsítvány megszerzéséhez a tanulmányi követelményeken túl, a jelöltnek személyiségében is alkalmasnak kell lennie a relaxációs és szimbólumterápiás módszerek tanítására. Amennyiben a képző úgy ítéli meg, hogy ez a feltétel nem teljesül, úgy erről minél előbb konzultálnia szükséges a jelölttel, és a további tanulmányok folytatásának feltételéül önismereti fejlesztést javasolhat, vagy végső esetben eltanácsolhatja a képzésből a hallgatót. Legkésőbb a szupervízió szakaszában erről visszajelzést ad a kiképző. Az eltanácsolás más kiképzőkkel, és a tanulmányi felelőssel folytatott konzultáció után, közös állásfoglalás alapján történhet.

A tanúsítvány megszerzésének további feltétele a hallgató egyesületi aktivitása, ami elősegíti a szakmai közéletbe való bekapcsolódását, a segítő szakmai kultúra elsajátítását, szakmai kapcsolatai kiépítését és a további folyamatos képzés/önképzés igényének felkeltését. A hallgató egyesületi aktivitása ún. aktivitási pontokkal mérhető. A tanúsítvány megszerzéséhez meghatározott számú aktivitási pont szükséges (lásd 1. számú melléklet). A pontok leigazolása, és nyilvántartása a képzés vezetőjének feladata. A sajátélményű szakasz lezárása után, a képzésben való részvétel feltétele az egyesületi tagság.

2.4. Dokumentáció kezelése

A hallgató tanulmányaival kapcsolatos dokumentációkat (felnőttképzési szerződés, sajátélmény feldolgozás, vizsgamunkák, záródolgozat, aktivitás igazolásai) a tanulmányok ideje alatt a csoportvezető kezeli, a záróvizsga után pedig az Egyesület székhelyén kerül tárolásra legalább 5 éven keresztül. Záróvizsgára csak az bocsátható, akinek a hiánytalan dokumentációit vagy az ezt rögzítő dokumentáció jegyzékét a csoportvezető átadta az Egyesület tanulmányi felelősének, legalább 10 nappal a vizsga előtt. Személyes jellegű anyagok, mint pl. a sajátélmény feldolgozása, a hallgató személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, név nélkül, a hallgató tudtával, és beleegyezésével használhatók fel kutatási célra az előírt kutatásetikai szabályoknak megfelelően.

A tanulmányi– és vizsgaszabályzatban nem szereplő tanulmányi kérdésekben, vagy rendkívüli, tanulmányokat érintő esetekben döntési joga a Tanulmányi Bizottságnak van. A Tanulmányi Bizottság döntése ellen 15 napon belül az Egyesület Elnökéhez lehet fellebbezni.

3. Az egyes képzésekre vonatkozó tudnivalók

3.1. Autogén tréning (relaxációs módszerek) módszerspecifikus képzése

3.1.1. A képzés szerkezete, a teljesítés és vizsgára bocsátás feltételei

Az autogén tréning (relaxációs módszerek) képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzése, a teljes módszerspecifikus képzés első része. A képzés időtartama 100 óra, ami általában 3 szemeszterre tagolódik. Ebből a saját élmény 30 óra (hetenkénti bontásban 12-15 alkalom), az elméleti szeminárium 30 óra (hetenként vagy tömbösítve), a szupervízió 40 óra (hetenkénti vagy kéthetenkénti találkozásokkal kb. 15 alkalom). A képzés alatt lehet szünetet tartani, a képzés elkezdésétől a záróvizsgáig azonban nem telhet el több 4 évnél. Az egyes képzési szakaszok csak az előző szakasz zárása után kezdhetők el.

3.1.1.1. A sajátélményű szakasz

A sajátélményű szakaszban az óralátogatás mellett követelmény a rendszeres, napi szintű gyakorlás és a gyakorlásban átéltek írásos rögzítése.
A sajátélmény szakasz élményfeldolgozással zárul, melyet írásban a csoportvezetőnek kell leadni a kijelölt határidőig. A csoportvezető az időpontot legalább 2 héttel a leadás határideje előtt kijelöli. A sajátélményű szakasz elvégzése kizárólag saját alkalmazásra jogosít. A 30 óra elvégzéséről – a hallgató kérésére – Igazolás állítható ki.

3.1.1.2. Az elméleti szakasz

Az elméleti szakasz írásbeli elméleti vizsgával zárul, melynek időpontját legalább 2 héttel előbb a csoportvezető jelöli ki. Amennyiben a vizsga sikertelen, két alkalommal szóban, bizottság előtt megismételhető. A megismételt vizsgák között legalább 1-1 hétnek kell eltelnie. A második sikertelenül megismételt vizsga után csak akkor van lehetőség újabb vizsgára, ha az illető újból elvégzi a szemináriumi szakaszt. Az első elméleti vizsga díjtalan, a megismételt vizsgák díja az aktuális óradíj négyszerese.

3.1.1.3. A szupervíziós szakasz

A szupervízióban legalább egy saját esetvezetést szükséges, legalább 12 ülésben végigvinni. A szupervíziós szakasz, és a teljes képzés egy eset megírásával, és annak – bizottság előtti – szóbeli bemutatásával és megvédésével zárul. A záródolgozatot a kijelölt vizsgaidőpont előtt legalább 2 héttel szükséges leadni a csoportvezetőnek. A vizsgabizottság tagjai az Egyesület kiképző terapeutái lehetnek. A záróvizsga időpontját 1 hónappal előbb a csoportvezető jelöli ki. A vizsga díja 12.000 forint.
Sikertelen vizsga esetén a szupervíziós szakaszt meg kell ismételni.

3.1.1.4. Tanúsítvány kiadása

Sikeres vizsga után a hallgató Tanúsítványt kap, amely feljogosítja arra, hogy a tanult módszereket az alap/vagy szakdiplomájának megfelelő körben alkalmazza. A 100 órás autogén tréning (relaxációs módszerek) képzés elvégzése után a kiképzett – az alap illetve szakképzettségének megfelelően – a következő cím illetve megnevezés használatára jogosult:

Autogén tréning végzettség Alapvégzettség és szakképesítés
relaxációs gyakorlatvezető pedagógus, gyógypedagógus, nem pszichiáter orvos, viselkedéselemző, gyógytornász, mentálhigiénés szakember, lelkész, diplomás ápoló, szociális munkás, logopédus, védénő, szülésznő, mentőtiszt és egyéb segítő szakmában felsőfokú végzettséget szerzett vagy alapdiplomára ráépített posztgraduális képzést (segítő szakmában) végzettek
autogén tréning gyakorlatvezető pszichológus,
nem egészségügyi szakvizsgával rendelkező szakpszichológus (pl. tanácsadó szakpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, munka és szervezetfejlesztési szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus, sport szakpszichológus)
autogén tréning terapeuta egészségügyi szakvizsgával rendelkező szakpszichológus (klinikai szakpszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, neuropszichológus, addiktológiai szakpszichológus), pszichiáter szakorvos
autogén tréning pszichoterapeuta pszichoterapeuta

3.1.2. A képzés rövid leírása

3.1.2.1. Saját élményű szakasz

Az autogén tréning saját élményű elsajátítása maximum 8-10 fős csoportokban 12-15 alkalom során, heti bontásban. A 30 óra során, a Schultz által kidolgozott, egymásra épülő autogén tréning gyakorlatok, valamint egyéb relaxációs elemek és technikák (szervtréning, célformulák, autogén fókusz, stb.) megismerése, a képzésen csoportos és otthoni, egyéni gyakorlása, az élmények írásos rögzítése, megbeszélése és élményfeldolgozás történik. A szakasz zárása a saját élményű szakasz visszatekintő feldolgozása, megadott szempontok és az élménynapló alapján.
Amennyiben a hallgató az Egyesület kiképző terapeutájánál egyéni relaxációs képzésben részesült, úgy az egyéb feltételek teljesülése esetén az egyéni képzés elfogadható saját élményű képzésnek, és utána csoportban folytatható az elméleti képzés. (Egyéb feltételek teljesülése: a hallgató képzettségbeli és személyiségi alkalmassága, legalább 15 egyéni óra, a saját élmény írásos feldolgozása és bemutatása, a saját élmény megszerzésétől nem telhet el több, mint 3 év.)
Megszerzett kompetenciák: képes saját magán alkalmazni az autogén tréninget, és a megismert relaxációs technikákat, képes az önreflexióra, testi történéseinek fokozottabb tudatosítására, értelmezésére.

3.1.2.2. Elméleti szakasz

Az autogén tréning és egyéb relaxációs technikák elméletének szemináriumi formájú, tematikus feldolgozása 30 órában, nemzetközi és hazai szakirodalmi források alapján. Az elméleti szakasz kiegészül saját élményű tapasztalat szerzésével az önálló relaxáció vezetésben. Néhány egyéb, kapcsolódó technika saját élményű megtapasztalása, mint pl: progresszív relaxáció, fókuszolás, imagináció stb. szintén az elméleti szakasz része. A 30 órás elméleti szakasz végezhető tömbösített formában, ebben az esetben legalább ötször 6 tanórás blokkra kell bontani a tananyagot. Online végzett elméleti képzés esetén az egy alkalom hossza nem haladhatja meg a négyszer 45 percet. A szakasz elméleti vizsgával zárul. Megszerzett kompetenciák: megfelelően tájékozott a fontosabb hazai és külföldi relaxációs szakirodalomban, saját élményű tapasztalata és ismerete van a relaxáció vezetéséről és a kapcsolódó relaxációs eljárásokról.

3.1.2.3. Szupervízió

Az autogén tréning önálló tanítása és/vagy terápiás alkalmazása egy kliens esetében. Mindez szoros szakmai kontroll mellett, csoportos esetmegbeszélés keretében, a pszichodinamikai történések megértésén keresztül zajlik, 40 órában. A szupervízió során, a módszer gyakorlati alkalmazásának tanulása mellett, legalább ugyanolyan fontos a leendő terapeuta önismeretének és hivatás személyiségének a terápiás munkán keresztül történő fejlesztése. A szakasz (és a teljes autogén tréning (relaxációs módszerek) képzés) befejezése, írásos esetelemzéssel, és annak bizottság előtti szóbeli bemutatásával zárul. Megszerzett kompetenciák: képes önálló, a szakma szabályainak megfelelő autogén tréning esetvezetésre. Képes önállóan alkalmazni a megismert technikai elemeket és ezeket hatékonyan és segítő módon tudja használni az autogén tréning tanítása során. Képes annak megítélésére, hogy a tanult módszer milyen esetben, kinél alkalmazható, vagy milyen esetben és kinél kontraindikált. Tiszteletben tartja kompetenciája határait.

A képzés elvégzésével tisztában van a folyamatos szupervízió fontosságával és szakmai munkájába beépíti.

3.1.2.4. Záróvizsga

A 100 órás autogén tréning (relaxációs módszerek) képzés bizottság előtt tett záróvizsgával fejeződik be, melyre a jelölt írásban elkészíti a szupervízió mellett vitt esetét, mely tartalmazza a kompetencia szintnek megfelelő pszichodinamikai és szimbolikus összefüggéseket is. A záróvizsga követelménye az esetvezetés szóbeli bemutatása, majd az ehhez kapcsolódó – a vizsgabizottság által feltett – kérdések megválaszolása. Az eset formai követelményeiről a kiképző tájékoztatja a hallgatókat.

3.1.3. Átmeneti és kapcsolódási lehetőségek az Egyesület egyéb képzéseihez

Az autogén tréning (relaxációs módszerek) teljes képzés (100 óra) elvégzése és a tanúsítvány megszerzése, valamint az imaginatív-meditációs képzési szakasz teljesítése szükséges a teljes módszerspecifikus képzés elvégzéséhez.
Az autogén tréning (relaxációs) saját élményű szakasz elvégzése után közvetlenül folytatható az imaginatív–meditációs saját élményű képzés. Ez a két sajátélményű szakasz együtt, egy kiképzőnél végezve, folytatólagosan, önálló önismereti szakaszként is teljesíthető, mely 150 óra önismerettel egyenértékű.
Az autogén tréning (relaxációs) teljes képzés elvégzése és a tanúsítvány megszerzése a feltétele a Gyermek– és várandós relaxációs képzésre jelentkezésnek.
Az autogén tréning (relaxációs) saját élményű szakasz elvégzése feltétele a Diákrelax II. képzés elkezdésének.
Egyéb képzési specializációkra jelentkezés feltételeit lásd ott.

3.1.4. A képzők

Az autogén tréning képzés vezetői az Egyesület kiképző terapeutái. Kiképző terapeuta lehet az, aki tagja az Egyesület vezetőségének, legalább 5 éve pszichoterapeuta képesítéssel rendelkezik, az autogén tréning (relaxációs módszerek) és szimbólumterápia területén teljes módszerspecifikus képzettséggel bír, legalább 3 éve aktívan részt vesz az Egyesület közösségi, tanulmányi és tudományos munkájában, és akit az Egyesület vezetősége alkalmasnak talál, és megbíz ezzel a feladattal. A képzők névsora a honlapon kerül közzétételre. Új képző személyére vonatkozó javaslat, legalább két vezetőségi tag írásbeli ajánlásával kerülhet a vezetőség elé. A kiképző aspiráns 2 éves mentorálási folyamatban vesz részt kiképző mellett. Amennyiben a fenti feltételeknek a kiképző nem tesz eleget, az Egyesület Elnöksége mérlegelés után szüneteltetheti a kiképzői státuszt.

3.2. Szimbólumterápia (imagináció, meditáció)

(Megjegyzés: a szimbólumterápia elnevezés, és szakmai tartalom, szellemi tulajdon védelem alatt áll.)

3.2.1. A képzésre jelentkezés feltételei

A saját élményű szakasz elvégzésére – alap végzettségtől függetlenül – bárki jelentkezhet. Előképzettségi feltétel, az autogén tréning (relaxációs módszerek) saját élményű szakaszának elvégzése.
A teljes szimbólumterápiás képzésre pszichológusok, orvosok, pedagógusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, viselkedéselemzők, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások és egyéb segítő szakmában felsőfokú végzettséget szerzett vagy alapdiplomára ráépített posztgraduális képzést (segítő szakmában) végzettek jelentkezhetnek. Az egyéb segítő szakmára vonatkozó kritériumokat lásd a TVSZ 2.1. pontjában.
A képzés elkezdhető még folyamatban lévő egyetemi képzés esetében is, de tanúsítvány csak a diploma megszerzése után adható ki.

3.2.2. A képzés szerkezete, a teljesítés és vizsgára bocsátás feltételei

A szimbólumterápiás (imagináció, meditáció) képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzése, a teljes módszerspecifikus képzés második része.
A képzés időtartama összesen 360 óra
Ebből a saját élmény 220 óra: 150 óra csoportban + 70 egyéni óra (otthoni gyakorlás) A képzés általában kéthetente 3 tanórában történik. Egy félév kb. 30 óra.
Az elméleti szeminárium és a szupervíziós szakasz összesen 140 óra (70 óra elmélet + 70 óra szupervízió) általában kéthetente 3 tanórában. A szimbólumterápiás képzés maximum 8-9 fős csoportokban folyik.
A képzés egyben, vagy két részletben (saját élmény + elmélet és szupervízió) is teljesíthető. Az elméleti – szupervíziós szakasz csak a saját élmény elvégzése után kezdhető el.

3.2.2.1. Saját élményű szakasz

Az óralátogatás mellett követelmény a rendszeres – napi szintű – gyakorlás, és a gyakorlásban átéltek, valamint a körbetekintő asszociációk írásos, naplószerű rögzítése. A saját élmény egyes szakaszainak zárásakor, az átélt élmények megadott szempontok alapján történő, összegző írásbeli feldolgozását kérjük. A teljes sajátélmény képzés befejezésekor élményfeldolgozás (visszatekintés – lezárás – előretekintés) írásos kidolgozása történik. A saját élményű szakasz elvégzése a módszer tanítására, és másokkal való alkalmazására nem jogosít. A saját élményű szakasz elvégzéséről – a hallgató kérésére – igazolás állítható ki.

3.2.2.2. Elméleti, szupervíziós szakasz

Az elméleti rész szemináriumi formában, önálló témafeldolgozás és közös megbeszélés keretében történik. Az önálló elméleti munkák írásban történő elkészítése, és a csoporttal való megosztása elméleti vizsgának felel meg. A szupervíziós szakaszban a hallgató klienssel végzett gyakorlati munkájának közös megbeszélése és értelmezése történik. Vizsgára akkor bocsátható a hallgató, ha ezen képzési szakaszban – rendszeres szupervízió mellett –, több klienssel is végzett egyszeri vagy néhány alkalmas képhívást, és legalább 15 ülésből álló, szimbólumterápiás esetvezetést, lehetőleg a folyamat lezárásig.

3.2.2.3. A záróvizsga

A záróvizsgán a megírt, és szupervideált esettanulmány szóbeli bemutatása és védése történik bizottság előtt. A vizsgabizottság tagjai az Egyesület kiképző terapeutái lehetnek. A záródolgozatot (esettanulmányt) a kijelölt vizsgaidőpont előtt legalább 3 héttel szükséges leadni a csoportvezetőnek, aki eljuttatja azt a vizsgabizottság tagjaihoz. A záróvizsga időpontját legalább egy hónappal előbb, a csoportvezető jelöli ki. A záróvizsga díja: 10 000 Ft. Sikertelen vizsga esetén újabb szupervideált esetvezetést kell végigvinni csoportos vagy egyéni konzultációs formában. Ebben az esetben az egyéni szupervízió minimum 15 óra, a csoportos szupervízió minimum 45 óra lehet.

3.2.2.4. Tanúsítvány kiadása

Sikeres vizsga után a hallgató tanúsítványt kap, amely feljogosítja arra, hogy a szimbólumterápiákat (imaginatív módszerek), az alap– és szakképzettségének megfelelő körben alkalmazza.

A szimbólumterápiás képzés elvégzése után, a tanúsítvány alapján a kiképzett az alábbi megnevezést, címet használhatja:

Szimbólumterápiás végzettség Alapvégzettség és szakképesítés
Relaxációs és imaginációs gyakorlatvezető Azok számára, akik a teljes módszerspecifikus képzést elvégezték (autogén tréning (relaxációs módszerek), imagináció és szimbólumterápia) és szakterületi felhasználók, végzettségük szerint pedagógus, gyógypedagógus, nem pszichiáter orvos, viselkedéselemző, gyógytornász, mentálhigiénés szakember, lelkész, diplomás ápoló, szociális munkás, logopédus, védénő, szülésznő, mentőtiszt és egyéb segítő szakmában felsőfokú végzettséget szerzett vagy alapdiplomára ráépített posztgraduális képzést (segítő szakmában) végzettek.
Relaxációs - imaginációs - szimbólumterapeuta Azok számára, akik elvégezték a teljes módszerspecifikus képzést (autogén tréning (relaxációs módszerek), szimbólumterápia-imagináció, meditáció) és végzettségük szerint pszichológusok, nem egészségügyi szakvizsgával rendelkező szakpszichológusok (pl. tanácsadó szakpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, munka és szervezetfejlesztési szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus, sport szakpszichológus), pszichiáter szakorvos.
Relaxációs - imaginációs - szimbólumterapeuta, szakpszichoterapeuta Azok számára, akik elvégezték a teljes módszerspecifikus képzést (autogén tréning (relaxációs módszerek), szimbólumterápia-imagináció, meditáció) és pszichoterápiás képzettséggel rendelkeznek.

A módszer alkalmazása során – már a szupervíziós szakasztól kezdve – a pszichológusok vagy a jelöltek alap szakmája etikai kódexének előírásai érvényesek.

3.2.3. A képzés rövid leírása

Szimbólumterápiáknak nevezzük a meditatív módon történő, képi megjelenítésekkel dolgozó terápiás gyakorlatot. Ennek hatásfokát és mélységét, a személy belső valóságának formába öntését túlnyomórészt a relaxált, ellazult testi-lelki állapot, a befelé forduló befogadó figyelem biztosítja.
A Magyarországon használt szimbólumterápia elnevezés összefoglalja az analógiás gondolkodás eszközével történő megértést, belátást, nézőpontváltást, érzelmi átalakítást.

Más országokban tartalmi és értelmezési nézőpontok szerint meditációnak, imaginációnak, vizualizációnak, vagy éber álomnak nevezik. A kiindulópont többféle lehet: indukált kép, vagy hívókép, emlékek, élethelyzetek, akár egyes projektív tesztek, egy saját szimbólum előhívása, vagy spontán imagináció, álom.” (Németh–Szőnyi: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek In: A pszichoterápia tankönyve, Medicina 2015. 3. átdolgozott kiadás)

3.2.3.1. Saját élmény szakasz

A saját élmény 5 tematikus szakaszra tagolódik, (a testi tudatosság képei – alapszimbólumok – belső utak, lelki tájak bejárása – mély önismeretet feltáró témakörök – értékrendezés) mindegyik végén az átélt élmények összegző írásbeli feldolgozását kérjük. Egy-egy kép hívását az egyéni gyakorlás során többször érdemes megismételni A képhívásokat követő csoportos élményfeldolgozás során, az analógiás gondolkodás segítségével, lelki felfedezések, önmagára találás történik.
Megszerzett kompetenciák, elsajátított értékek: a befogadó figyelem tudatos alkalmazása, analógiás gondolkodás elsajátítása, az élmények összevetése az élettapasztalatokkal, képesség a külső világ és a belső világ összefüggéseinek meglátására, a szimbolizációs képesség fejlesztése, motivációk belsővé alakítása, egészséges önbecsülés, feszültség– és bizonytalanságtűrés emelkedése.

3.2.3.2. Elméleti, szupervíziós szakasz

Az elméleti részben egyrészt általános, az imaginációs–meditációs módszerekkel, és a szimbólumterápiával kapcsolatos elméleti tudnivalók (személyiségelméleti alapok, terápiás kritériumok, a szimbólumterápia strukturális jellemzőinek és terápiás jelentőségének valamint gyakorlati alkalmazásának ismeretei, a szimbólumértelmezés szabályai), másrészt specifikus, az alkalmazott képek szimbolikáját és terápiás jelentőségét tartalmazó ismeretek elsajátítása történik, önálló témafeldolgozás, és közös megbeszélés keretében.
A klienssel történő gyakorlati munka során a hallgató kezdetben konzultációs formában (ami lehet egyszeri alkalom is) dolgozik, és jártasságot szerez a lelki problémák képi megjelenítésében, (állapotkép hívás, érzések transzformációja képpé, elvont fogalmak képi konkretizálása). A későbbiekben egy klienssel legalább 15 ülésből álló szimbólumterápiás folyamatot visz lehetőleg befejezésig, a teljes folyamat szupervíziója mellett. Megszerzett kompetenciák:
Megfelelően tájékozott a fontosabb hazai és külföldi vonatkozó szakirodalomban, képes önálló – a szakma és a módszer szabályainak megfelelő – esetvezetésre. Képes önállóan alkalmazni a megismert technikai elemeket és ezeket hatékonyan, szakszerűen és segítő módon tudja használni a belső képekkel folytatott terápiás munka során. Képes annak megítélésére, hogy a tanult módszer milyen esetben, és kinél alkalmazható, vagy milyen esetben és kinél kontraindikált. Ismeri és tiszteletben tartja kompetenciája határait. Tisztában van a folyamatos szupervízió fontosságával.

3.2.4. A képzők

A képzőkre vonatkozó tudnivalókat lásd a 3.1.4. alatt.


4. Specializációk

4.1. Gyermek-, serdülőkor és várandósok relaxációja specializáció

(Dr. Hadas Katalin, Dr. Csiffáry Éva (†), Kaplonyi Csilla)

4.1.1. A képzésre jelentkezés feltételei

A képzés az autogén tréning (relaxációs módszerek) teljes képzésére (AT 100 óra) épülő specializáció. A képzésen való részvétel feltétele a befejezett 100 órás az autogén tréning (relaxációs módszerek) alapképzettség.

4.1.2. A képzés szerkezete, felépítése

A képzés 45 óra időtartamban, blokkosítva zajlik, szombati napokon, 5 alkalommal (5x9 tanóra), 9-17 óráig. A képzés teljes időtartama 1 tanév. Az alkalmak a képzési célnak megfelelően havonta, vagy ennél nagyobb időközökben szerveződnek.
A képzés a szemináriumi témákat, a saját élményű gyakorlatokat és a szupervíziós esetvezetési támogatást egyaránt magában foglalja. Időbeli megoszlása: 15 tanóra elmélet, 15 tanóra gyakorlat, 15 tanóra szupervízió. A képzési elemek párhuzamosan zajlanak. A képzés elsősorban gyakorlati jellegű: a kisgyermekkortól a serdülőkorig tartó életkor, illetve a várandós időszak relaxációs gyakorlatainak elméleti és gyakorlati specialitásait, változatait, a terápiák előkészítését, felépítését, menetét, a terápiás helyzet sajátosságait tárgyalja. A képzés során a két alapvető témának megfelelően egy gyermek és egy várandós esetvezetés szükséges.

4.1.3. A teljesítés feltételei

A képzés tanúsítvánnyal zárul.
Teljesítési követelmények:

 • Egy-egy esettanulmány megírása gyermek és várandós segítő foglalkozásból / terápiából egyaránt, és a vezetett esetekek záróvizsgán történő bemutatása és megvédése
 • A saját élményű gyakorlatok önreflektív elemző feldolgozása, írásbeli leadása.
 • További beadandó dolgozatok a képzés során:
  • Szimbólumelemzés: az alkalmazott hívóképek szimbólumai közül kettő elemzése.
  • Szimbólumelemzés: a saját élményű gyakorlás során megjelenő két személyes szimbólum elemzése.

4.1.4. A vizsgára bocsátás feltételei, a tanúsítvány kiadása

A szimbólumelemzéseket a képzés során megadott határidőkre, a sajátélmény feldolgozást az utolsó képzési alkalomra, az esettanulmányokat a kijelölt vizsgaidőpont előtt 2 héttel szükséges leadni.
Vizsgára engedhető:

 • akinek a hiányzása a megengedhető 15%-ot nem haladja meg
 • aki a teljesítési feltételeknek megfelelő dokumentumokat határidőre leadta
 • aki az autogén tréning képzésről (100 óra) szóló tanúsítványát bemutatta
 • aki a képzési díjat befizette

A záróvizsga bizottság tagjai: a kiképzők, valamint az Egyesület által kijelölt elnök. A vizsga díja külön fizetendő.
Sikeres vizsga után a hallgató tanúsítványt kap, amely feljogosítja arra, hogy a gyermekek és várandósok relaxációját az alapdiplomájának megfelelő körben alkalmazza.

4.1.5. A képzés rövid leírása

4.1.5.1. Elmélet

A Várandósok relaxációja képzési egység magába foglalja a várandósság élettani, pszichológiai jellemzőinek összefoglalását. A várandós állapotot megtámogató relaxációt a képzés pszicho-profilaktikus céllal vezeti be, emellett az élethelyzetből fakadó sajátos problematikák feldolgozásához támpontokat nyújt. Végigveszi a várandósság alatt feldolgozásra javasolt élettémákat, az ezeket támogató imaginatív elemeket, valamint a foglalkozások menetét, felépítését. A résztvevők megtanulják a relaxáció speciálisan várandósokra kialakított formuláit.

A Gyermekrelaxáció három korcsoport számára van kidolgozva: 4 – 8 éves korig, 9 – 13 éves korig és 14 – 18 éves korig.
A legfiatalabb korcsoportnál a specializáció mesék segítségével közelíti meg a gyermek számára ismeretlen fogalmakat, helyzetet. A relaxáció átélését a meseszimbólumok segítik. Ennél a korcsoportnál elemzi a szülő sajátos szerepét, hiszen ő lesz otthon a „terapeuta”. A relaxáció szövege, valamint a szervgyakorlatok alkalmazása az életkori sajátosságokra épül. A hallgatók elsajátítják a mesére alapuló relaxáció menetét, a szülő bevonásának, irányításának módszereit, a kisgyermeki élményfeldolgozás sajátosságait.
A 9 – 13 éves korcsoporttól az alap- és szervgyakorlatok megegyeznek a felnőtt AT alaphelyzetével, de több helyen leegyszerűsített, életkorhoz igazított megfogalmazásban. A képzés tartalmazza a relaxáció korosztályhoz illesztett elsajátításának, feldolgozásának elemeit, módszereit. A szülő még részt vesz a relaxációs folyamat elsajátításában, de sajátos, egyéni igényekhez igazított segítő szerepben. A folyamat nagyobb része már a gyermek önállóságára épül.
A 14 – 18 éves korban tanított relaxáció formájában, módszertanában átvezet a felnőtteknél alkalmazott AT sajátosságaihoz. Fokozott figyelmet igényel az analógiákra épülő, szimbolikus gondolkodás kialakítása, támogatása, illetve ennek módszertani elemei (pl.: szólások, közmondások, kifejezések, kérdések, versek, Jacqueline Royer Metamorfózis tesztje).
A relaxáció elsajátításának folyamata a gyermekeknél sajátos módon kiegészül az aktív relaxációs technikák alkalmazásával. A terápiás igényeknek megfelelően beépíthetők a relaxációs foglalkozásokba a játékra, mozgásra épülő módszerek: ritmikus gyakorlatok, imitáló játékok, mozgásmeditációk stb. A relaxációs élmény és készség kialakításában a specifikáció felhasználja az életkori sajátosságokhoz nagyon jól igazodó progresszív relaxációs technikát. A hallgatók megismerkednek az aktív relaxációs módszerekkel, kiemelten a progresszív relaxációval, megtanulnak játékos, mozgásos helyzetet teremteni a relaxáció elsajátításához, a terápia céljainak előmozdítása érdekében. A Gyermekrelaxációs blokk során tehát a hallgatók elsajátítják a relaxáció tanulás elemeinek specifikus alkalmazását a különböző korosztályoknál (pl.: testhelyzet, naplóvezetés, önállóság, élményfeldolgozás), valamint az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó segítő elemek, módszerek (pl.: mese, játék, mozgás, képzelet, aktív relaxációs technikák) bekapcsolását a terápia / segítő foglalkozás folyamatába.
Imaginációk alkalmazásagyermekeknél és várandósok esetében is indokolt, a terápiás / segítő folyamatot nagymértékben támogatja. Az imaginációk szakszerű alkalmazása érdekében a résztvevők bevezetést kapnak a szimbólumok, szimbólumelemzés ismeretkörébe, valamint azok megértése, alkalmazása tekintetében gyakorlatot szereznek. Ezen ismeretek a hallgatót nem jogosítják fel szimbólumterápia alkalmazására.

Megszerzett kompetenciák:
A hallgató tájékozott

 • a várandósság élettani, pszichológiai jellemzői tekintetében,
 • a gyermekek azon pszichológiai jellemzőiben, melyekre a relaxáció tanítása tanulása épül (minden korcsoportban),
 • a szimbólumok elméleti és gyakorlati megközelítésében, megértésben, elemzésében a gyermek, serdülő és várandós relaxációban

A hallgató alkalmazni képes

 • az autogén tréningre épülő módszerspecifikációt a gyermekek és várandósok körében,
 • az aktív relaxációs technikákat, valamint a képhíváson alapuló módszereket a gyermekek és várandósok körében
 • a segítő / terápiás foglalkozás megtervezését és levezetését a tanult módszerek és technikák felhasználásával
 • az autogén elv és a szimbólumok, szimbolikus gondolkodás alkalmazását gyermekeknél és várandósoknál a segítő/terápiás folyamatban.

4.1.5.2. Sajátélmény

A hallgatók saját élményű tapasztalatokat szereznek az autogén tréning gyermekek és várandósok számára átdolgozott, illetve kialakított formulái, valamint a kliensek körében alkalmazásra javasolt imaginációk terén. Kipróbálják és saját megéléseiket elemzik, tudatosítják egyes, gyermekeknél, serdülőknél alkalmazható állapotfeltáró eljárások, valamint mozgásos gyakorlatok, illetve a progresszív és interaktív relaxáció során. A saját élmény a gyakorlatorientált elméleti szakasszal párhuzamosan zajlik.

Megszerzett kompetenciák

 • képes saját magán és a célpopuláción a megismert relaxációs technikákat, módszerváltozatokat alkalmazni,
 • képes az önreflexióra, képes a testi és lelki-mentális élményei tudatosítására, értelmezésére.

4.1.5.3. Szupervízió

A hallgatók egy-egy, maguk által választott gyermek és várandós kliensnél önálló esetvezetést végeznek, körülbelül az adott tanév második felétől. Ez szoros szakmai kontroll mellett zajlik, mely a képzési alkalmakon történő csoportos esetmegbeszélés keretében valósul meg.

Megszerzett kompetenciák:

 • képes az önálló, a gyermekekre és várandósokra vonatkozó módszerspecifikációk alapján történő, a szakmai szabályoknak megfelelő esetvezetésre,
 • képes felhasználni, a segítő/terápiás folyamatba hatékonyan beépíteni és önállóan alkalmazni a megismert módszereket, technikai elemeket,
 • képes a pszichodinamikai történések, a testi élmények és képi szimbólumok összevetésére, elemzésére és megértésére, valamint ezek alapján a kliens hatékony támogatására
 • képes annak megítélésére, hogy a tanult módszer, technikai elem milyen esetben, kinél, hogyan alkalmazható,
 • felismeri kompetencia körét, valamint a képzés elvégzését követően a folyamatos szupervízió fontosságát.

4.1.5.4. Dokumentáció kezelése

A hallgató tanulmányaival kapcsolatos dokumentációját (felnőttképzési szerződés, Tanúsítvány másolat a 100 óra AT elvégzéséről, beadandó dolgozatok, sajátélmény feldolgozás, esettanulmányok) a tanulmányok ideje alatt a csoportvezető kezeli, a záróvizsga után pedig a papír alapon leadni szükséges dokumentumok az Egyesület székhelyén kerülnek tárolásra legalább 5 éven keresztül
Záróvizsgára csak az bocsátható, akinek a hiánytalan dokumentációit rögzítő jegyzékét a csoportvezető átadta az Egyesület tanulmányi felelősének legalább 10 nappal a vizsga előtt.

4.1.5.5. A képzők

A képzés vezetői Dr. Hadas Katalin: pszichológus, pszichoterapeuta, relaxációs és szimbólumterapeuta
Kaplonyi Csilla: gyógypedagógus – pszichopedagógus, relaxációs és szimbólumterapeuta (gyakorlatvezető)
A képzők 2000. óta vezetik a gyermekkor és várandós időszak specialitásaival foglalkozó kiképző kurzusokat. A képzők saját tapasztalati körben alakították ki módszerüket, melyet a közös munka során egymástól is tanulva harmonizáltak, egységbe szerkesztettek és folyamatosan fejlesztenek.

4.2. Diákrelax képzés

(Németh Piroska)

(A diákrelax elnevezés, és szakmai tartalom, szellemi tulajdon védelem alatt áll.)
A diákrelax képzés a Pedagógus Akkreditációs Rendszerben a 277/1997(XII. 22.) számú Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program. Két 30 órás (külön-külön 30 óránként akkreditált) szakaszból áll.

4.2.1. A képzésre jelentkezés feltételei

4.2.2. Diákrelax 1. Autogén tréning (relaxáció)

Iskolai végzettség tekintetében a jelentkezés feltétele: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; pedagógus szakképzettség.
Javasolt munkakörök: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító).
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök.
Egyéb feltétel: Az autogén tréning, jellegénél fogva sajátélményű tanulás, a résztvevők rendszeres otthoni gyakorlását és a tapasztalatok csoporthelyzetben történő bemutatását igényli. Ezért elvárt feltétel az önkéntesség és a diszkréció vállalása.

4.2.3. Diákrelax 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez

A képzésre jelentkezés feltétele, a Diákrelax 1. Autogén tréning (relaxáció) képzés elvégzése. A sorrendet felcserélni nem lehet. A Diákrelax 2. is megkíván sajátélményű beszámolókat, ami feltételezi az önkéntességet, elköteleződést és a titoktartást.
Iskolai végzettség tekintetében a jelentkezés feltétele: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; pedagógus szakképzettség.
Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus.
A képzés elvégzése egyesületi tagság meglétéhez kötött.

4.2.4. A képzés szerkezete, a teljesítés és vizsgára bocsátás feltételei

4.2.4.1. Diákrelax 1. Autogén tréning (relaxáció)

Kredit: 30
Alapítási engedély száma: 601/10/2020
A képzés hetenkénti bontásban 12-15 alkalom.
A szakasz teljesítésének feltételei: A sajátélményű szakaszban az óralátogatás mellett követelmény a rendszeres, napi szintű gyakorlás és a gyakorlásban átéltek írásos rögzítése. A sajátélmény szakasz élményfeldolgozással zárul, melyet írásban a csoportvezetőnek kell leadni a kijelölt határidőig. A csoportvezető az időpontot legalább 2 héttel a leadás határideje előtt kijelöli. A sajátélményű szakasz elvégzése kizárólag saját alkalmazásra jogosít. AT saját élményű szakasz elvégzéséről, az akkreditációs rendhez igazodóan, a pedagógus tanúsítványt kap. Mivel ez a tanfolyam struktúrájában, óraszámában és tematikájában, megegyezik a relaxációs módszerek (autogén tréning) tanfolyammal, így az ilyen címen hirdetett saját élményű képzés itt is elfogadható.A képzés személyes jelenléttel és online formában is szervezhető.

A képzési szakasz zárása
A tanfolyam befejezése után a pedagógus saját élmény dolgozatot készít. Dolgozatában a pedagógus - a gyakorlatokról naplószerűen, folyamatosan vezetett saját élmény anyag alapján - visszatekintő élményfeldolgozásában, előre megadott szempontrendszer szerint , a teljes folyamatot összefoglalja. Ennek terjedelme 2-5 oldal.

Tanúsítvány kiadása
A saját élményű szakasz elvégzése után kapott tanúsítvány a szakasz elvégzését igazolja és a második szakasz elvégzését biztosítja. Azonban önmagában ez még kizárólag saját alkalmazásra jogosít.

4.2.4.2. Diákrelax 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez

Kredit:30
Alapítási engedély száma: 9-99/2018
A második képzési szakasz általában kéthetenkénti bontásban 10 alkalom, alkalmanként 3 óra. A teljes képzés két szakaszát a kezdéstől számított 3 éven belül lehet teljesíteni. A második szakasz elkezdésének feltétele az első szakasz teljesítése. A képzés végén a résztvevő záródolgozatot készít az alábbi tartalommal:

 • adott korosztály számára készített relaxációs tanmenet,
 • a 6 alkalmas relaxációs gyakorlatvezetést bemutató 5-10 oldalas dolgozat A dolgozat elkészítése után záróvizsgát tesz. A képzés személyes jelenléttel és online formában is szervezhető.

Záróvizsga
Záróvizsgára az a résztvevő bocsátható, aki megfelelő számú órán vett részt, és a tartalmi követelményeket is teljesítette. Mindkét szakasznál az órák 10%-ában fogadunk el hiányzást, 20%-ig a Tanulmányi Bizottság mérlegel, hosszabb hiányzás esetén új tanfolyamot kell kezdeni. A záróvizsga bizottság előtt zajlik, a dolgozat ismertetéséből és egy elméleti tétel kifejtéséből áll.

Tanúsítvány kiadása
Sikeres vizsga esetén a jelölt elnyeri a Relaxációs gyakorlatvezető pedagógus, vagy Relaxációs gyakorlatvezető pedagógiai területen címet, amelyről tanúsítványt kap. A záróvizsga díja 10 ezer Ft.

4.2.5. A tanfolyamok rövid leírása

4.2.5.1. Diákrelax 1. Autogén tréning (relaxáció)

A pedagógus szerep köztudottan fokozott megterhelődéssel jár, a testi-lelki egyensúly megőrzése, a stressz kezelése folyamatos nehézséget okoz. A relaxáció elsajátítása révén a résztvevők egy viszonylag rövid idő alatt elsajátítható, egész életen át használható eszköz birtokába kerülhetnek, ami mentálhigiénés egyensúlyuk megőrzését teszi lehetővé. A képzés kiscsoportos formában zajlik, 15 héten át heti 1 alkalommal 2 órát vesz igénybe. Az AT elsajátítása saját élményű tanulás, a tanórák tartalmát főként a résztvevők otthoni gyakorlása során átélt élményeinek bemutatása, megbeszélése adja. Ez önkéntes vállalást, bizonyos megnyílási készséget, az élmények közötti összefüggések keresésének igényét feltételezi. A résztvevőktől teljes diszkréciót várnunk el.
Az első alkalom bemutatkozással, a tanfolyamról szóló tájékoztatással indul és a résztvevők elvárásai, célkitűzései is megfogalmazásra kerülnek. Ezt követően a passzív koncentráció és az ellazulás fejlesztése következik, majd hétről hétre az autogén tréning hat alapgyakorlatának elsajátítása. A rendszeres otthoni gyakorlás (naponta kettő, de legalább egy alkalommal kb. 10- 15 perc) tapasztalatainak írásos lejegyzése a rákövetkező órán kerül megbeszélésre. A tanfolyam utolsó szakaszában következik a speciális használati lehetőségek megismerése – mint a célformulák, a kreatív képzeleti tevékenység, az asszociatív- szimbolikus gondolkodásmód gyakorlása, és egyéb relaxációs, imaginációs gyakorlatok megismerése. A folyamatosan vezetett naplószerű jegyzetek alapján a résztvevők - a tanfolyam végén – megadott szempontrendszer szerint írásos összefoglalót készítenek. Ez a záráskor megbeszélésre kerül, ez egyben a Tanúsítvány kiadásának feltétele is.

Megszerzett kompetenciák
A pedagógus képes saját mentálhigiénés egyensúlya fenntartása érdekében önállóan használni az autogén tréning módszert és a megismert relaxációs technikákat. Képes az önreflexióra, testi történéseinek fokozottabb tudatosítására.Képes a testi-szellemi tudatosság integrálására, ezáltal a szervezete jobb önszabályozására, a stressz károsító hatásainak csökkentésére, teherbíró képessége javítására. Képes fokozottabban elfogadni átélt élményeinek saját személyiségéből fakadó egyediségét. Képes növekvő kreativitását, intuícióit és elfogadóbb érzelmi viszonyulását átvinni a pedagógiai gyakorlatába.

4.2.5.2. Diákrelax 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez

Az elméleti órák szemináriumi formában zajlanak. A tematikus feldolgozás során a pedagógus a fejlődéslélektan vonatkozó ismereteinek beépítésével, életkori sajátosságok szerint kialakított gazdag relaxációs gyakorlatsorokat sajátít el (életkori modulok). Ezek azok az iskolai keretek között alkalmazható gyakorlatok, amelyek a gyermekek un. kulcskompetenciáinak megerősítésére, stressz kezelésük javítására, szorongásaik, feszültségeik oldódására, analógiás gondolkodásuk, kreativitásuk fejlesztésére, szolgálnak. A pedagógus alapismeretek szerez a relaxáció testi és lelki feszültségoldó hatékonyságáról, a képi gondolkodásról (imagináció),és arról, hogy a képi áttétel ugyancsak eléri az érzelmi feszültség enyhülését. Az elméleti órák kitérnek az asszociatív- szimbolikus gondolkodásmód jelentőségére. Ezen a szemléleti úton haladnak azok az imaginációs gyakorlatok (tantárgyi szimbolika), melyek kifejezetten a tanítási-tanulási folyamatokat segítik. A tantárgyi szimbolika alkalmazásával új módszert kapcsolunk be. Új fogalmak bevezetésekor a gyerekek imaginációs gyakorlat segítségével hívják elő a fogalomhoz kapcsolódó előzetes élményeiket. A képi megjelenítés, mint gondolkodási művelet bevezetése fejleszti a diákok befogadó figyelmét, ezáltal javítja tanulási teljesítményüket. Tapasztalataik közös megbeszélése növeli kompetenciaérzésüket az adott tananyaggal kapcsolatban, így jobban felkelti kíváncsiságukat és fenntartja motiváltságukat. Segíti őket abban, hogy ismereteiket hatékonyabban rendszerezzék, összeépítsék iskolai és mindennapi tudásukat.

A pedagógus a tanfolyami órákon saját élményű tapasztalatot szerez relaxációs gyakorlatok vezetésében, valamint az iskolai bevezetés gyakorlati lépéseinek ismeretében, a tanfolyam második felétől kezdve, -szupervízió mellett,- saját oktató-nevelő munkájába illesztve, fokozatosan megkezdi bevezetni a tanult stresszkezelő relaxációs gyakorlatokat diákjai számára is. Megismeri, és gyakorlati tapasztalatot szerez saját kompetenciája határairól, az élményfeldolgozás és élménymegosztás közötti különbségről, a segítő szakmákkal való együttműködésről. A pedagógus a személyiségfejlesztés, stresszkezelés, prevenció paradigmáin belül maradva dolgozik a gyerekekkel, pszichokorrektív műveleteket (értelmezés, átdolgozás) nem alkalmaz.
Az elvégzett munkáról dolgozatot készít. A relaxációs gyakorlatokat önmaga mentálhigiénéjének, hivatásszemélyiségének fejlesztése érdekében továbbra is használja.

Megszerzett kompetenciák:
Ismeri a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő relaxációs technikákat, és képes önállóan kiválasztani, megtervezni az aktuális iskolai/iskolán kívüli környezetükhöz leginkább illeszkedő gyakorlatokat (pl. életkor, csoportlétszám, idői keretek). Ismeri a relaxációs gyakorlatok személyiségre gyakorolt fejlesztő hatását. A relaxációs gyakorlatvezető pedagógus képes megtanítani diákjait a testi-érzelmi feszültségszabályozásra és bátorítja a spontán élmények átélését, kifejezését. Megtanítja elfogadni az átélt élmények személyiségből fakadó egyediségét, hogy a diákokban mind a saját, mind a mások élményeinek elfogadásával növekedjen az önértékelés és az empátiás készség. Képes a tantárgyi szimbolika és számos további imaginációs gyakorlat felhasználásával javítani a diákok tantárgyakhoz, feladatokhoz való viszonyán. Segíteni tudja a diákok jövőre irányuló érdeklődését, pályaképük alakulást.

4.2.6. A képzők

Diákrelax kiképző lehet az a pszichológus és pedagógus, aki elvégezte az egyesület 100 órás az autogén tréning (relaxációs módszerek) módszerspecifikus képzését, a szimbólumterápiák (meditáció, imagináció) saját élmény szakaszát, valamint a 30 órás Diákrelax Műhely képzést, rendelkezik csoportvezetői tapasztalattal, legalább 3 éve aktívan részt vesz az Egyesület tanulmányi és/vagy tudományos munkájában, és akit az Egyesület vezetősége alkalmasnak talál, és megbíz ezzel a feladattal. A képzők névsora a honlapon kerül közzétételre. Új képző személyére vonatkozó javaslat, legalább két vezetőségi tag írásbeli ajánlásával kerülhet a vezetőség elé. A személyes alkalmasság fontos szempont. Amennyiben a jelölt nem rendelkezik csoportvezetői tapasztalattal, lehetősége van hospitálásra kiképző mellett. Hospitálás esetén a teljes kétszakaszos képzésen részt kell vennie, ezt követően egy kétszakaszos kurzust szupervízió mellett oktathat.

4.3. Segítő Belső Család (SBCs) meditáció

(Dr. Horváthné Schmidt Ilona)

4.3.1. A képzésre jelentkezés feltételei

A SBCs meditáció specializációja a MRSzE teljes módszerspecifikus képzésére, az autogén tréning (AT) és a szimbólumterápia módszertanára épülő meditációs módszer. A SBCs meditáció teljes 100 órás sajátélmény, elmélet, szupervízió képzése a MRSzE-ben AT és szimbólumterápiás módszerspecifikus végzettséget szerzett szakemberek specializációja, de azok a szakemberek is elvégezhetik, akik az AT végzettségük mellett a képi módszerek alkalmazásában való jártasságukat más módszerspecifikus egyesületben szerezték meg. A SBCs meditációnak a sajátélmény része AT sajátélmény után elvégezhető. A képzésbe való bekerüléshez a végzettségeket tanúsító dokumentációk és a célok átgondolása illetve annak írásos vagy személyes találkozás során való megosztása szükséges.

4.3.2. A képzés szerkezete

A specializáció 100 tanórából áll. A sajátélmény rész 48 tanóra, az elmélet és szupervíziós szakasz 52 tanóra.
A sajátélmény rész teljesítése elsősorban kiscsoportos formában történik. A sajátélmény képzés helyszíne jelenleg Győr. A módosult tudatállapot elérése autogén tréninggel történik és az archaikus meditációból ismert gyógyító séta segítségével, illetve lehetőség van dobolással történő meditáció átélésére is.
A sajátélmény elsajátítása egyénileg is megoldható, akár a személyes és az online tér váltakozásában, megbeszélés szerint heti – kétheti ritmusban haladva.
A csoportos és az egyéni óradíjak a MRSzE aktuális óradíjával megegyezőek. Az elméleti részben a SBCs meditáció három gyökerének – AT és a szimbólumterápia, az archaikus meditáció és a pszichoanalízis kapcsolatközpontúsága – megismeréséből kiindulva szemléltetjük a SBCs meditációs rendszerét, alkalmazhatóságának sajátosságait. A szupervíziós szakaszban végigkísérjük egy vagy több egyéni terápiában alkalmazott SBCs meditáció folyamatát. A szupervíziós órák rendszerességével igazodunk az egyéni terápiás órák heti – kétheti gyakoriságához, oly módon, hogy a szupervíziós szakaszban lehetőség legyen a SBCs meditáció mindegyikének megbeszélésére. Egy-egy szupervíziós alkalommal több terápiás alkalom történésének átbeszélésére kerül sor. A szupervíziós órák kétheti vagy havi, személyes vagy online térben való találkozásban szerveződnek.

4.3.3. A tanúsítvány kiadásának feltételei

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul, amennyiben a hallgató az alábbi összefoglaló munkákat elkészítette:

 • Élménybeszámoló készítése a sajátélmény szakaszról megadott szempontok figyelembevételével.
 • Esettanulmány(ok) elkészítése
A képzés elvégzésével az alábbi megnevezés használatára lehet jogosultságot szerezni:
 • Segítő Belső Család meditációs gyakorlatvezető
 • Segítő Belső Család meditációs terapeuta
 • Segítő Belső Család meditációs pszichoterapeuta

4.3.4. A képzés rövid leírása

4.3.4.1. Sajátélmény

A SBCs életút meditáció, mely a biztonság archaikus szintjeitől indulva a gyermek – serdülő – felnőtt életszakaszon át a belső bölcs spirituális lényünkkel való találkozásig vezet. Tematikája:

 • Biztonság archaikus szintjei
 • Meditációk témáiból: erőhely, segítő, gyógyító erők
 • Gyermekkor
 • Meditációk témáiból: gyermekkor erőhelyei, erőforrásai, a segítővé átalakított belső anya és a gyermeki én kapcsolata, pszichés góc oldása
 • Serdülőkor
 • Meditációk témáiból: serdülőkor erőhelyei, erőforrásai, a szégyen átdolgozása, a szabadság, mint erőforrás
 • Felnőttkor
 • Meditációk témáiból: felnőttkor erőhelyei, erőforrásai, pszichés góc oldása, női – férfi kapcsolatok, szexualitás, mint erőforrás, méltóságteljesség megélése
 • Belső bölcs, spirituális lényünk
 • Meditációk témáiból: ősök birodalma, fájdalmak elengedése, segítők integrálása

4.3.4.2. Elmélet és szupervízió

Elmélet:
A SBCs meditáció is strukturált az AT-hez és szimbólumterápiához hasonlóan, 29 fő meditációt és a 6 kiegészítő meditációt tartalmaz. Az archaikus meditációból (sámánizmusból) átemelt szabályt követve a meditáció alapja az erőhely megtalálása és a szimbolikus belső segítővel való kapcsolat kialakítása. Az erőhely megtartó biztonságot, energikus feltöltődést és önazonosságot adó lelki otthon. A meditációk során a segítővel való folyamatos kontaktus az az élmény, hogy a lelki világában az egyén soha nincs egyedül és ráhagyatkozhat egy segítő erőre, ami az ősbizalom archaikus formáját idézi. A SBCs meditációiban a segítők irányítják a szimbólumterápiából ismert műveleteket, például a belsővé vált családtagok segítővé történő transzformációját. A pszichoanalitikus fogalomrendszerből átemelt szelf - szelftárgy kapcsolatrendszert alkalmazva, a SBCs meditációban a szimbólumterápia műveleti eszközrendszerével a szelftárgy transzformációjával segítjük a szelf működését. A különböző életszakaszokban a szelfélményekkel való foglalkozást a koherens szelf érdekében tesszük. A változásokra a belsővé vált kapcsolatokban történő változás eredményeként tekintünk. Konkrétan: a belső gyermek gyógyulása a belsővé vált anya fejlődésével együtt érhető el, a serdülő énünk a belső nagymamával, a felnőtt énünk a belső apával, a bennünk élő bölcs és belső nagyapával együtt fejleszthető, gyógyítható. A SBCs jellemzője még, hogy az életszakaszokhoz életvezetést blokkoló gócokat társít és a meditációk során azok feldolgozása, erőforrássá alakítása és integrálása történik. A teljes meditációban foglalkozunk a hiány, a szégyen, a bűntudat, a kisebbrendűség, a szexualitás sérülések transzformációjával és a fájdalmak elengedésével. Az élmények integrálásával a meditálót az autonóm és bionóm teljességéhez segítjük.

Szupervízió:
A SBCs meditáció a MRSzE klinikai hangsúlyú specializációja. Terápiás módszerként segíti az egyedüllét képességének, az önszabályozásnak, az autogenitás folyamatának az erősödését, ezáltal tud hozzájárulni a pánikzavar és a függőségek terápiájához. Kedvez a szülővé válás folyamatában, az elakadt szülő-gyerek problematika esetén. Anorexiás serdülő végzett pszichoterápiában az anyánál a saját hiányai korrekcióján keresztül bűntudatkeltés nélkül olyan megértési és rendeződési folyamat indulhat el, ami a serdülő patológiájára is kedvezően hat. Munkaképes személyiségzavarosoknál a szelfregulációt segíti, míg a súlyos személyiségzavaros páciensek hozzátartozóinak pszichés támogatást biztosít. A SBCs meditációban a sérelmek, traumák feldolgozásának és integrálásának folyamatában a meditáló önmagához való viszonya szeretettelibbé válik, ami erősíti a pszichoszomatikus, daganatos betegeknél a szomatikus – pszichés – kapcsolati terhelhetőséget. A SBCs meditáció hozzájárul a transzgenerációs kapcsolati zavarok rendeződéséhez.

4.3.5. Megszerzett kompetenciák

Sajátélmény:
A SBCs meditáció az AT és a szimbólumterápia során megismert önismereti, önreflexiós munkamódot, a mentalizáció irányában fejleszti az egyéni életút és a családi kapcsolatrendszer megértése által.

Elmélet és szupervízió:
A hallgató szakmai repertoárjának gazdagodása várható, hiszen abban segítjük, hogy a munkájába hogyan tudja beilleszteni a SBCs meditációt, a módszer szemléletmódját, mely a képi folyamatok és a pszichoanalitikus gondolkodásmód integrációjában rejlik. A SBCs meditáció segíti a hallgató terápiás teherbíró képességének növelését.

4.3.6. A képzők

A képzés vezetője Dr. Horváthné Schmidt Ilona: klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, autogén tréning és szimbólumterápiás pszichoterapeuta, a MRSzE kiképző pszichoterapeutája, a Segítő Belső Család meditáció kidolgozója

4.4. Intermodális Mesepszichológia képzés

(Stiblár Erika)

Az Intermodális mesepszichológia a népmeséket szimbólumterápiás szemléletben alkalmazza. Az IM képzés alkalmazza a relaxáció és szimbólumterápia szemléleti megközelítését és elméleti kereteit alkalmazza. Emellett felhasználja más társtudományok eredményeit is. Az IM semmilyen módon nem helyettesíti vagy nem váltja ki egyetlen szakaszát sem a MRSzE-ben elérhető képzéseknek.

4.4.1. A képzésre jelentkezés és a vizsgára bocsátás feltételei

A képzés elkezdésének három feltétele van:

 • Bevezetés a mesepszichológiába – a népmese alkalmazás alapjai (meseműhely, elmélet, módszertan) 30 órás akkreditált képzés (288/10/2020, A/9811/2020) teljesítése. Ennek elvégzése után 3 éven belül kezdhető meg az IM képzés.
 • Az IM képzésre humán végzettséggel (pontosan lsd 2.1 szerint) rendelkezők jelentkezhetnek.
 • Az IM „képi munkában való képzettség” igazolásával kezdhető el, amellyel bizonyítható a képi munkában való alapvető jártasság különböző képzések által: relaxáció, szimbólumterápia, hipnoterápia, integratív – KIP módszere, Diákrelax képzés, művészetterápiás képzettség teljesítésével (más igazolt képzés esetén egyéni elbírálás szükséges). Képzettségek elfogadásáról a Képző dönt a MRSZE Tanulmányi Bizottságának jóváhagyásával.

A képzés megkezdésére, dokumentáció kezelésére, és a jelenlétre, a teljesítésre, valamint vizsga megkezdésére vonatkozó keretek megfelelnek az általános ismertetőben leírtakkal (2. fejezet). A tanúsítvány megszerzésének feltétele az egyesületi aktivitás is, amely az IM résztvevői teljesítenek azáltal, hogy a vizsgadolgozatokat az Egyesület szakmai (mese) munkacsoportjának a rendelkezésére bocsátják. Emellett javasolt a képzési idő alatt részt venni egy egyesületi szakmai napon vagy konferencián.

A képzés sikeres elvégzése vizsgához kötött. Vizsgát az a hallgató tehet, aki részt vett a képzési idő 90%-án, továbbá elvégezte az otthoni feladatokat, és határidőre elkészítette a szükséges szakmai munkákat. A hiányzás alatti anyagrész otthoni munkával és / vagy pótórában pótolható. A képzővel való előzetes egyeztetésben kapott külön feladat elvégzése és az egyéni pótóra lehetővé teszi, hogy a hallgató hiánytalanul csatlakozhasson a képzés menetéhez, és sem a többi csoporttagot, sem önmagát ne akadályozza. A pótórák díja a képzési óradíj négyszerese.

A képzés sikeres teljesítéséhez a tanulmányi követelményeken túl a hallgatónak személyiségében és általános tájékozottságában is megfelelőnek kell lennie arra, hogy a mesepszichológiai módszertant a kompetenciahatárok betartásával hitelesen tudja alkalmazni. Amennyiben a képző megítélése szerint ez a feltétel nem teljesül, a jelentkezővel ezt tudatnia kell a lehető leghamarabb, a megfelelő lehetőségekről való tájékoztatás mellett. Ha a képzési szerződést a képző fenti okok miatt felmondja, akkor a nem teljesített órák díja visszajár.

4.4.2. A képzés szerkezete és a teljesítés feltételei

A teljes képzés három szakaszból áll, időtartama 100 óra, általában 3 szemeszterre tagolódik, a képzési időt (30+30+40) tömbösítve napi 6-10 órában szervezzük:

 • Lélekrendező mesemunka – népmese elemek pszichológiai alkalmazása – 30 óra • Intermodális mesepszichológia elmélet és módszertan – népmesék pszichológiai alkalmazása – 30 óra
 • Intermodális mesepszichológia szupervízió, komplex mesemunka vezetése – 40 óra

A képzési szakaszok egymásra épülnek, szüneteltetés esetén a képzés megkezdésének időpontjától számítva 4 éven belül teljesülhet érvényes záróvizsga (meghirdetett időpontok és biztosított helyek esetén). A specializációs képzés struktúrája: sajátélmény, elmélet és szupervízió, az utóbbi kettő párhuzamosan halad. A módszerhez illeszkedve az elméleti témákat sajátélmény gyakorlatok előzik meg. Az otthoni kutatómunka szerves részét alkotja a képzésnek.

Lélekrendező mesemunka – 30 óra
A meseelemek vizsgálatát és pszichológiai elemzését ismerteti. A képzés lezárulása elméleti módszertani záródolgozat elkészítésével történik a megadott szempontok alapján (meseelem kultúrantropológiai, folklorisztikai elemzése, és a választott meseelem pszichológiai alkalmazási lehetőségeinek bemutatása). A képzési szakasz dolgozattal zárul. A dolgozat elégtelensége esetén a képzési szakasz nem teljesítettnek tekintendő. Új dolgozat - a képzés záró dátumától számítva - 2 éven belül egy alkalommal adható be. Az ismételt elbírálás díja 10.000 Ft.
A szakasz teljesítése a meseelemek célzott alkalmazására jogosítja fel a résztvevőt a végzettségének és képzettségének megfelelő kompetenciakörben.
A képzési szakasz elvégzéséről igazolás kérhető.

Intermodális mesepszichológia elmélet-módszertan – 30 óra:
A népmesék teljes szüzséjének rendszerszemléletű vizsgálatát, komplex pszichológiai elemzését ismerteti. A képzés lezárulása elméleti-módszertani záródolgozat elkészítésével történik a megadott szempontok alapján (egy magyar varázsmese komplex elemzése és pszichológiai alkalmazása). A képzési szakasz dolgozattal zárul. A dolgozat elégtelensége esetén a képzési szakasz nem teljesítettnek tekintendő. Új dolgozat - a képzés záró dátumától számítva - 2 éven belül egy alkalommal adható be. Az ismételt elbírálás díja 10.000 Ft. A szakasz teljesítése a népmesék alkalmazására jogosítja fel a résztvevőt szupervízió mellett, a végzettségének és képzettségeinek megfelelő kompetenciakörben. A képzési szakasz elvégzéséről igazolás kérhető.

Intermodális mesepszichológia szupervízió – 40 óra:
A szupervíziós szakaszban az önálló esetvezetés(ek) gyakorlati munkájának közös megbeszélése és értelmezése történik, valamint az áttekintő elméleti tematikák közös feldolgozása. Az esetvezetés egyéni vagy csoportos foglalkozást foglalhat magában, legalább 5-6 ülésszámban (alkalmanként 1-3 órás időkerettel). Ez lehet egy önálló folyamat, vagy egy hosszabb folyamat deklarált mesepszichológiai része. A szupervíziós szakasz és a teljes képzés egy eset megírásával, majd szóbeli bemutatásával, megvédésével zárul. A záródolgozatot a kijelölt vizsga előtt legalább 10 nappal (doc. kiterjesztéssel) szükséges elküldeni a csoportvezetőnek, aki továbbítja a vizsgabizottság többi tagjához. A vizsgabizottság tagjai: az IM képző és az Egyesület egy kiképző terapeutája. A záróvizsga időpontját a csoportvezető jelöli ki a vizsga előtt 1 hónappal. A vizsga díja 10 000 Ft. Sikertelen vizsga esetén a szupervíziós szakasz esetvezetés és konzultációs részét meg kell ismételni (12 óra csoportos vagy 7 óra egyéni konzultáció formájában).

4.4.3. Tanúsítvány kiadása

Sikeres vizsga után a hallgató tanúsítványt kap, amely feljogosítja arra, hogy a tanult mesepszichológiai módszereket az alap-, szakdiplomájának megfelelő körben alkalmazza. A 100 órás mesepszichológiai képzés elvégzése után a képzett - az alap illetve szakképzettségének megfelelően – jogosult az intermodális mesepszichológia képzésben tanultakat alkalmazni. Az alkalmazás során - már a szupervíziós szakasztól kezdve - a pszichológusok vagy a jelöltek alapszakmája etikai kódexének előírásai érvényesek.

4.4.4. A képzés rövid leírása

Lélekrendező mesemunka szakaszban 7-12 fős csoportokban egy rövid sajátélménnyel, és ennek módszertani áttekintésével kezdünk, majd a bevezetés során megszerzett ismeretekre építünk (mese interdiszciplináris fogalma, morfológiája, alkalmazása, spontán lélektani hatásmechanizmusa). A képzési szakasz célja a lélektani népmese-elemzés és alkalmazás alapjainak megismerése egy szimbólumterápiás– és rendszerszemléleti mesemódszertani keretben. Ennek érdekében a hallgató pszichológiai fókusszal közelít a mesemorfológiai és hermeneutikai munkákhoz, elsajátítja az autogén élmény kialakulásának támogatásához szükséges alapokat. A képzés során egy mese-motívum vizsgálatában való elmélyülés szükséges, majd ennek feldolgozása. Megszerzett kompetenciák által a hallgató átlátja, megismeri, alkalmazza:

 • a mesei motívumok lélektani alkalmazásának lehetőségeit, feltételeit
 • a mesemorfológia lélektani munkában alkalmazását és a metatörténet fogalmát
 • a relaxációs folyamatok, sajátos tudatállapotok és a mesemunka párhuzamait
 • a lélekrendező mesemunka lépéseit, a meseélmény megsegítésének alapjait (asszociációs munka, egyéni forráskódok, kultúrantropológiai kitekintés)
 • az autogén mesemunka és egyéni meseinterpretáció támogatásának lépéseit, mesemunka modalitásokban való követését
 • egy mesemotívum körbetekintő feldolgozásának módszertanát (jelentésbokor).

Az Intermodális mesepszichológia elmélete és módszertana a népmesék szimbolikus narratívájának pszichológiai folyamatban való alkalmazását foglalja magában. A képzési szakasz célja az ismeretek mélyítése mellett a narratív pszichológiai elemek és a szimbólumterápiás alkalmazás bemutatása. A képzés során egy elméleti tematika feldolgozása és bemutatása, egy választott mesei szüzsé vizsgálatában való elmélyedés szükséges. A megszerzett kompetenciák alapján a hallgató megismeri:

 • a népmese pszichológiai szerepeit, ennek alapján a mesei szüzsé kiválasztását
 • egyéni mesemunka fordulópontjait, meseélmény feldolgozásának vezetését
 • az egyéni szimbolizációs munka segítését, és ebbe a kollektív tartalmak integrálását
 • narratív pszichológia mozzanatok felismerését és integrálását a személyes munkába
 • a népmese komplex elemzése lélektani vonatkozások kiemelésével

Az Intermodális mesepszichológia szupervíziós szakaszában a hallgató gyakorolja a mese alkalmazás feltételeinek felismerését, valamint a mesemunka vezetésében alkalmazandó önreflexív technikákat. Egy vagy több eset révén az elsajátított személet gyakorlati alkalmazásának követése történik. A komplex elméleti tematikák és a saját meseelemzés bemutatása is a módszertani ismeretek alkalmazását szolgálja. A képzést záró esetvezetés bemutatása a pszichológiai folyamatok tudatos követését hivatott szolgálni. Megszerzett kompetenciák keretében a hallgató tájékozottságot / gyakorlatot szerez:

 • a kapcsolódó interdiszciplináris és szakmai szakirodalom alkalmazásában
 • lélektani fejlődésmodellek rávetítésében a népmesék narratíváira
 • lényeges szerepkörök pszicho-morfológiájának követésében
 • lényeges szerepkörök szimbolikájának és mesei narratívájának áttekintésében pszichológiai párhuzamokkal (elindulás, segítő, változás-átváltozás, megküzdés)
 • rítus, mítosz és szakralitás értelmezésében a mesemunka pszichés vonatkozásaiban
 • az eset narratív és szimbolikus követésében, a kompetencia határok megítélésében

4.4.5. A képzők

A képzés vezetője Stiblár Erika tanácsadó szakpszichológus, autogén tréning és szimbólumterápiás gyakorlatvezető, gyermek- és várandós relaxációs gyakorlatvezető, Termékeny Életpálya Műhelyvezető, Diákrelax képző, az Intermodális mesepszichológia módszerének kidolgozója. Egyes témákra meghívott előadóként az Egyesület képzői és a társszakmákból, az adott témában jártas képviselő részt vehet a képzés megvalósításában.

5. Melléklet: Aktivitási pontok

Az aktivitás – értelemszerűen – az autogén tréning (relaxációs módszerek) és szimbólumterápiás módszerek témakörében végzett tudományos és szakmai munkára, és a MRSZE szervezeti kereteiben végzett tevékenységekre vonatkozik. Az autogén tréning (relaxációs módszerek) képzés megkezdésétől a záróvizsgáig, legalább 10 aktivitás pontot szükséges szereznie a hallgatónak. A meditációs-imaginációs szakaszban a záróvizsgáig 30 aktivitás pontot kell elérni. A pontok megítélése a képzésvezető / vagy programvezető illetékessége

tudományos cikk 25 pont
recenzió 20 pont
előadás nemzetközi konferencián 25 pont
előadás hazai konferencián 20 pont
részvétel és beszámoló nemzetközi konferenciáról 15 pont
részvétel hazai konferencián 10 pont
egyesületi előadás 20 pont
részvétel egyesületi / tagozati előadáson 4 pont
részvétel az egyesület / tagozat által szervezett egyéb programokon 3 pont
részvétel egyesületi műhely munkájában 5-15 pont
részvétel egyesületi tagozat munkájában 4-10 pont
részvétel pályázatírásban /lebonyolításban 5-15 pont
részvétel az egyesület munkájának népszerűsítésében, pl: újságcikk, dizájn / megjelenés tervezés 20 pont
részvétel konferencia/és egyéb egyesületi program szervezésben 2-10 pont
szakirodalom fordítása 5-15 pont
legújabb nemzetközi és hazai szakirodalom gyűjtése 1-5 pont
szervezési és informatikai feladatok 1-6 pont
az Egyesület működését segítő egyéb önkéntes munka 1-10 pont